Doc. Dr Aleksandra M. Pavlović

DOC. DR ALEKSANDRA M. PAVLOVIĆ

 

 

 

 

Odeljenje za cerebrovaskularne bolesti
Kabinet za ehosonografsku dijagnostiku
Pozicija: Lekar specijalista neurologije
Adresa: Klinika za neurologiju, Dr Subotića 6, 11000 Beograd, Srbija
Zakazivanje pregleda: telefon poliklinike 0113663409
Dr Aleksandra M. Pavlović radi kao lekar-specijalista neurologije na Odeljenju za cerebrovaskularne bolesti, kao i u Kabinetu za ehosonografsku dijagnostiku Klinike za neurologiju. Medicinski fakultet u Beogradu završila je 1993. godine sa prosečnom ocenom 9,48. Obavezni lekarski staž obavila je 1993/1994. godine u Kliničkom Centru Srbije. Na Klinici za neurologiju radi od 1994. godine najpre kao magistrant, potom kao specijalizant iz neurologije, najpre volonterski a potom za Klinički centar Srbije. Specijalistički staž iz neurologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu obavila je od 1995-1999. godine, a aprila 1999. godine polože specijalistički ispit iz neurologije sa odličnom ocenom. Volontirala je godinu dana kao specijalista neurologije, a od januara 2000. godine je stalno zaposlena kao specijalista neurologije na Odeljenju za cerebrovaskularne bolesti. Od 2010. godine ima zvanje naučnog saradnika iz neurologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu.
Na Medicinskom fakultetu u Beogradu novembra 1999. godine odbranila je magistarsku tezu pod nazivom: "Korelacija nalaza kompjuterizovane tomografije endokranijuma i kliničke slike u bolesnika sa zatvorenom kraniocerebralnom povredom" pod mentorstvom prof. Dr Gordane Ocić. Februara 2007. godine je odbranila doktorsku tezu sa temom: ”Etiopatogeneza i kliničke manifestacije leukoencefalopatija odraslih", mentor Prof. Dr Nadežda Čovičković-Šternić, komentor Akademik Vladimir S. Kostić.
Saradnik je na projektima osnovnih istraživanja Ministarstva za nauku Republike Srbije: 1. “Faktori rizika i klinički značaj promena cerebralne bele mase vaskulne etiologije”, projekat broj 1979, rukovodilac: Prof. Dr N.Šternić, 2002-2005, 2. “Depresija izazvana vaskularnim bolestima mozga: primena neurovizualizacionih metoda u prevenciji, ranom otkrivanju i lečenju”, projekat broj 175022, rukovodilac: Prof. Dr N.Šternić), 2011-2014. Učesnik je i u medjunarodnim projektima: Royal Melbourne Hospital, University of Melbourne, Australia: “Multimodal magnetic resonance imaging in pathogenesis and evolution of ischaemic brain disease”, rukovodilac: Prof. Dr S.Davis), 2005-2006; Royal Melbourne Hospital, University of Melbourne, Australia: “PREDICT: PREDiction in Ischaemic Cerebral Transient events”, glavni istraživač, 2005-2006; Royal Melbourne Hospital, University of Melbourne, Australia “Ischemic lesions recurrence in first three months after initial event in relation to time, vascular territory and acute DWI volume”, glavni istraživač, 2005-2006; Srpsko-Madjarski projekat: “Dva lica boga Janusa u neurologiji”, 2010-2011.
Dr Aleksandra Pavlović je ko-osnivač, zamenik rukovodioca, predavač i mentor Nacionalne Škole za Neuroangiologiju Srbije, od njenog osnivanja 2004. godine. Škola radi u okviru Kontinuirane Medicinske Edukacije na Medicinskom fakultetu u Beogradu i akreditovana je od strane Zdravstvenog Saveta Srbije. Dr Pavlović učestvuje u teorijskoj nastavi-predavanjima na Medicinskom fakultetu u Beogradu iz oblasti neurologije, cerebrovaskularne patologije i neuroangiologije za specijalizante neurologije, na specijalističkim akademskim studijama i doktorskim studijama iz neurologije od 2004. godine. Takodje je učestvovala kao predavač u okviru više Kurseva Kontinuirane Medicinske Edukacije na Medicinskom fakultetu u Beogradu (Akutni ishemijski moždani udar, Novine u neurosonologiji, Bolest malih krvnih sudova mozga: dijagnostički i klinički aspekti). Dr Pavlović je takodje učestvovala u edukacija studenata, lekara na opštem stažu i specijalizanata neurologije i neurohirurgije iz oblasti neurologije i cerebrovaskulne patologije u Royal Melbourne Hospital, University of Melbourne, Australia. Dr Pavlovic je autor više radova u domaćim i medjunarodnim recenziranim časopisima iz oblasti cerebrovaskularnih bolesti. Recenzent je za časopis Stroke.
Dr Aleksandra M. Pavlović aktivna i na medjunarodnim sastancima iz oblasti cerebrovaskularnih bolesti te je održala nekoliko oralnih prezentacija na medjunarodnim kongresima i skupovima: ”Vasomotor reactivity and microembolus detection” na Internacionalnom sastanku ”Trends in Neurosonology”, Beograd, Srbija, 29. oktobar 2010; ”Impaired vasomotor reactivity in patients with small-vessel disease is a marker of disease clinical and imaging severity” na 19. Evropskoj Konferenciji o Moždanom Udaru (19th European Stroke Conference), Barselona, Španija, 25-28. maj 2010; „Recurrent ischemic lesions after acute stroke – serial MRI findings and predictive factors” na 3rd Central Eastern European Neurological Symposium, Szeged, Hungary, 27. april 2007; ”Ischemic White Matter Lesions in Younger Adults: Correlation with Cognitive Status and Depression” na International Psychogeriatric Association 2007 European Regional Meeting, Istanbul, Turkey, 04. maj 2007; "Clinical and magnetic resonance imaging predictors of recurrent ischemic lesions after acute stroke" na Stroke Society of Australasia 2005 Annual Scientific Meeting, Melbourne, 6-9. septembar 2005.
European Stroke Conference
Teaching Course: Current Stroke Prevention Strategies
2010

Poslediplomske studije iz neurologije, doktorske studije, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
22.02.2007. odbranjena doktorska teza, tema: ”Etiopatogeneza i kliničke manifestacije leukoencefalopatija odraslih", mentor Prof. Dr Nadežda Čovičković-Šternić, komentor Akademik Vladimir S. Kostić
2007

Kurs: Clinical trials in Serbia: Looking upon GCP, Regulatory Issues and Bio ethics, EFGCP Conference, Business Center, Belgrade, Serbia
2006

Kurs “Statistika za Istraživače” (“Statistics for Research Workers”), University of Melbourne
2005

15 meseci kliničkog i naučno-istraživačnog rada iz cerebrovaskulnih bolesti i opšte neurologije kao Stroke Research Fellow, Department of Neurology, Royal Melbourne Hospital; mentor Prof. Dr Stephen M. Davis
2005-2006

Tri meseca edukacije iz cerebrovaskulnog ultrazvuka, Stroke Treatment Center, Hermann Hospital, The University of Texas, Houston; mentor Assist. Prof. Dr Andrei V. Alexandrov
2004

Mesec dana stručnog usavršavanja, Baylor College of Medicine, Department of Neurology and Alzheimer's Disease Research Center, Houston, Texas, USA; mentor Prof. Dr Rachel Doody Smith
2003

Kontinuirana Medicinska Edukacija, kurs “Klinička Epidemiologija - Metodologija kvantitativnih kliničkih istraživanja” (“Clinical Epidemiology – Methodology of quantitative clinical investigations”), Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Centar za međunarodnu saradnju, vođa kursa Prof. Dr Albert Hofman, University of Rotherdam
2003

Mesec dana kliničke edukacije na Neurološkom Odeljenju u Wilhelminenspital u Beču, Austrija, grant Evropske Federacije Neuroloških Udruženja (European Federation of Neurological Societies, EFNS) “Department to Department Cooperation” program; mentor Prof. Dr Thomas Brücke
2002

Tri meseca kliničkog treninga, Stroke Unit and Neurosonology Laboratory, Ichilov Hospital, Sourasky Medical School, Tel Aviv, Israel; mentor Prof. Dr Natan Bornstein
2000-2001

Specijalizacija iz neurologije, Institut za neurologiju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
1995 - 1999

Poslediplomske studije iz neurologije, magisterijum, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Tema: ”Korelacija nalaza kompjuterizovane tomografije endokranijuma i kliničke slike u bolesnika sa zatvorenom kraniocerebralnom povredom" Magistarska teza je odbranjena 24.11.1999. godine, mentor Prof. Dr Gordana Ocić
1994 - 1999
Opšti lekarski staž, Klinički centar Srbije, Beograd
1994 – 1995

Studije medicine, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
1988 - 1993

Gimnazija u Požarevcu, smer za biohemiju i molekularnu biologiju; učenik generacije i nosilac Vukove diplome
1984 - 1988
Specijalista neurologije

Kompletni ispit iz Neurosonologije Američkog Društva za Neuroimidžing (Comprehensive Examination in Neurosonology: Physics, Carotid and Transcranial Doppler, American Society of Neuroimaging), licenca za SAD
2004-aktuelno
Cerebrovaskularne bolesti, bolest malih krvnih sudova mozga, bolesti cerebralne bele mase, vaskulno kognitivno oštećenje, retki uzroci moždanog udara, sekundarna prevencija moždanog udara, neurovaskularni ultrazvuk, transkranijalna parenhimska sonografija, magnetna rezonanca u cerebrovaskularnim bolestima. Posebno je edukovana za veštine:

  • Neuropsihološko testiranje i neurobiohevioralna procena
  • Neurosonologija (ekstra- i transkranijalni ultrazvučni pregled krvnih sudova, transkranijalna sonografija moždanog parenhima)


Stipendija Republičke fondacije za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka; Friends of the Neuroscience Foundation Grant, Royal Melbourne Hospital, Australia
Neurološka Sekcija Srpskog Lekarskog Društva
Nacionalno Udruženje za Neuroangiologiju Srbije
International Neuropsychological Society (INS)
World Federation of Neurology (WFN)
European Federation of Neurological Societies (EFNS)
European Society of Neurosonology and Cerebral Hemodynamics (ESNCH)
American Heart Association/American Stroke Association (AHA/ASA)
Stroke Society of Australasia (SSA)
MENSA Srbija
Neurološke bolesti
Moždani udar
Prevencija moždanog udara
Bolesti malih krvnih sudova mozga
Bolesti cerebralne bele mase
Retki uzroci moždanog udara
Moždani udar u mladih
Neurosonologija
Transkranijalni parenhimski ultrazvuk
Magnetska rezonanca u cerebrovaskularnim bolestima

Engleski

 

 

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi u periodu od 1981. do 2016.

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.