Prof. dr Dragana Lavrnić

PROF DR DRAGANA LAVRNIĆ
dr sci.med.

 

 

Odeljenje za neuromišićne bolesti i bolesti kičmene možidne
Pozicija: vanredni profesor, načelnik odeljenja
Adresa: Klinika za neurologiju, Dr Subotića 6, 11000 Beograd, Srbija
Zakazivanje pregleda: 011-3064230, 3064234
Dragana Lavrnić rođena je 1957. godine u Beogradu. Medicinski fakultet u Beogradu upisala je školske 1976/77. godine a završila 1982. god prosečnom ocenom 9,87.
Od 16. 06. 1984. godine zaposlena na Klinici za neurologiju KCS, na Odeljenju za neuromišićne bolesti i oboljenja kičmene moždine uz posebno interesovanje za bolesti neuromišićne spojnice. Od maja 2007. godine radi na mestu načelnika Odeljenja za neuromišićne bolesti i oboljenja kičmene moždine. Godine 1991. izabrana je u zvanje asistenta Medicinskog fakulteta u Beogradu, na katedri neurologije. U zvanje vanrednog profesora izabrana je 08.07.2005. godine. Specijalistički ispit iz neurologije položila je sa odličnom ocenom 11. 09. 1989. godine. Poslediplomske studije iz neurologije upisala je 1982. godine, a završila ih odbranom magistraskog rada pod nazivom “Evaluacija terapije bolesnika sa mijastenijom gravis” 1987. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Doktorsku disertaciju pod nazivom “Kliničko-epidemiološka studija mijastenije gravis ” je odbranila 1995. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu.
Do sada je objavila 294 naučna rada, koautor je udžbenika iz neurologije za studente medicine, napisala je 25 poglavlja za udžbenike i monografije. Učestvovala je kao naučni saradnjik u sledećim projektima Ministarstva nauke: 1986.god : “Neuromišićna oboljenja - klinička, endokrinološka, imunološka, metabolička, elektrofiziološka, histohemijska i elektromikroskopska istraživanja”; 1996.god: “Istraživanja imunski posredovanih bolesti perifernih motornih nerava i neuromišićne spojnice”;2001. god: “Korelacija kliničkih nalaza sa laboratorijskim markerima inflamacije, oštećenja mijelina i aksona u multiple skleroze i Guillain-Barreovom sindromu”; 2005. god:” Kvalitet života bolesnika sa različitim neurološkim oboljenjima” (upisati tačan naziv projekta).Trenutno je saradnik u 2 projekta: “Ispitivanje molekularno-genetskih, patohistoloških i biohemijskih osnova neuromišićnih bolesti” i “Komprativna analiza kliničkih parametara i biomarkera u prognozi evolucije multiple skleroze i drugih imunski-posredovanih bolesti”.
Medicinski fakultet – Medicinski fakultet u Beogradu
Beograd, Srbija
1982.

Specijalizacija – Medicinski fakultet u Beogradu (Klinika za neuroologiju KCS)
Neuropsihijatrija
Beograd, Srbija
1989.

Magistarski rad – Medicinski fakultet u Beogradu (Klinika za neurologiju KCS) (Mentorstvo:Prof.dr S.Apostolski )
Neurologija
Beograd, Srbija
1987.

Doktorska disertacija-Medicinski fakultet u Beogradu (Klinika za neurologiju KCS) (Mentorstvo: Prof.dr S.Apostolski)
Neurologija
Beograd, Srbija
1995.
Specijalista neuropsihijatrije

Licenca Lekarske komore br.105910, izdata 01.01.2009.

Asistent, Katedra neurologija Medicinski fakultet u Beogradu, 1991.

Docent, Katedra neurologija, Medicinski fakultet u Beogradu, 1998.

Vanredni professor, Katedra neurologija Medicinski fakultet u Beogardu
2005.

Šef katedre neurologije, Medicinski fakultet u Beogradu, 2008.
Neuromišićne bolesti, myasthenia gravis, polineuropatije, bolest motornog neurona, mišićne bolesti, neuropatski bol, epidemiologija neuromišićnih bolesti
Srpsko Lekarsko Društvo
Lekarska komora Beograda
Evropska Federacija Neurologa
Svetsko udruženje neurologa
Neurološke bolesti
Myasthenia gravis
Polineuropatije
ALS
Mišićne bolesti
Neuropatski bol
Epidemiologija neuromišićnih bolesti
Engleski
Ruski

 

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi u periodu od 1981. do 2016.

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.