Prof dr Vidosava Rakočević Stojanović

PROF DR VIDOSAVA RAKOČEVIĆ STOJANOVIĆ
dr sci.med.

 

 

Odeljenje za neuromišićne bolesti i oboljenja kičmene moždine (III kliničko odeljenje)
Pozicija: Lekar specijalista neurologije, profesor Medicinskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu.
Adresa: Klinika za neurologiju, Dr Subotića 6, 11000 Beograd, Srbija
Zakazivanje pregleda: telefon poliklinike 0113663207
Prof. Dr Vidosava Rakočević-Stojanović je od 05. 01. 1986. godine do danas zaposlena na Neurološkoj klinici, KCS, na odeljenju za neuromišićne bolesti i oboljenja kičmene moždine. Januara meseca 1997. godine izabrana je u zvanje asistenta Medicinskog fakulteta u Beogradu, na katedri neurologije, a reizabrana 16. 10. 2000. godine. U zvanje docenta izabrana je 2003. godine, a reizabrana 2008 godine. U zvanje vanrednog profesora izabrana je 2010. godine. Specijalistički staž iz neurologije je obavila u periodu od 1986. do 1990. godine, a specijalistički ispit položila 1990. godine. Poslediplomske studije iz kardiologije upisala je 1982. godine, a završila ih odbranom magistraskog rada pod nazivom “Vrednost promene QRS kompleksa i drugih EKG parametara izazvanih opterećenjem u otkrivanju koronarne insuficijencije” 1989. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Doktorsku disertaciju pod nazivom “Rano otkrivanje poremećaja u miokardu i sprovodnom sistemu srca kod obolelih od miotonične distrofije” odbranila je 1994. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Do sada je objavila 365 radova, 2 monografije, prvu 1997. godine pod nazivom "Miotonična distrofija i srčani poremećaji" a drugu "Mišićne distrofije" 2011. godine, koautor je udžbenika iz neurologije za studente medicine, napisala je 14 poglavlja za udžbenike i monografije. Član je Lekarske komore Beograda, Srpskog lekarskog društva, Evropskog i Svetskog udruženja neurologa kao i TREAT- NMD organizacije. U periodu od 1992. do 2010. godine, bila je učesnik u realizaciji većeg broja naučno-istraživačkih projekata koje finansira Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj. Trenutno je rukovodilac projekta pod nazivom “Ispitivanje molekularno genetskih, patohistoloških i biohemijskih karakteristika neuromišićnih bolesti” (br. 145083) koji finansira Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj.
Centar za kardiomiologiju, Napulj, Italija, 1991. godine 

Centar za humanu genetiku i mišićne distrofije, New Castle, UK, 2010. godine.

Specijalizacija – Medicinski fakultet u Beogradu (Klinika za neurologiju KCS)

Neurologija
Beograd Srbija
1990.

Magistarski rad – Medicinski fakultet u Beogradu pod nazivom “Vrednost promene QRS kompleksa i drugih EKG parametara izazvanih opterećenjem u otkrivanju koronarne insuficijencije” mentor Prof. Dr G. Stojanović
Kardiologija
Beograd Srbija
1989.

Doktorska disertacija- Medicinski fakultet u Beogradu pod nazivom “Rano otkrivanje poremećaja u miokardu i sprovodnom sistemu srca kod obolelih od miotonične distrofije”, mentor Prof. dr S. Apostolski
Neurologija
Beograd Srbija
1994.

Medicinski fakultet – Medicinski fakultet u Beogradu
Beograd, Srbija
1982.
Specijalista neurologije, profesor na katedri za neurologiju na Medicinskom fakultetu u Beogradu
Neuromišićne bolesti, miastenija gravis, kongenitalni i stečeni miastenični sindromi, mišićne distrofije, miotonična distrofija tip 1 i 2, polineuropatije, nasledne polineuropatije, kardiološki poremećaji kod mišićnih distrofija, autonomni nervni sistem kod miastenije gravis, mišićnih distrofija i neuropatija, kvalitet života kod mišićnih distrofija, mišićne kanalopatije.
Nagrada za naučno-istraživački rad 2005. godine 
Lekarska komora Beograda
Srpsko Lekarsko Društvo
EFNS
Svetsko udruženje neurologa
TREAT-NMD udruženje.
Neurološke bolesti
Neuromišićne bolesti
Miastenija gravis
Mišićne distrofije
Miotonična distrofija tip 1 i 2
Kardiološki poremećaji kod mišićnih distrofija, miastenije gravis i drugih
neuromišićnih bolesti
Miastenički sindromi (kongenitalni, stečeni)
Polineuropatije (stečene, nasledne)
Mišićne kanalopatije (stečene i nasledne)
Autonomni nervni sistem kod neuromišićnih bolesti
Engleski
Nemački

 

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi u periodu od 1981. do 2016.

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.