Doc. Dr Ivana Basta

DOC. DR IVANA BASTA

 

 

 

 

Odeljenje za neuromišićne bolesti i oboljenja kičmene moždine
Pozicija: Lekar specijalista neurologije
Adresa: Klinika za neurologiju, Dr Subotića 6, 11000 Beograd, Srbija
Zakazivanje pregleda: telefon poliklinike 0113663207
Dr Ivana Basta rođena je 1970. godine u Beogradu. Medicinski fakultet u Beogradu završila je 1994. godine sa prosečnom ocenom 9,55. Zaposlena je na Klinici za neurologiju KCS od 1996. godine kao lekar na specijalizaciji. Specijalistički ispit iz neurologije položila je 2000. sa odličnom ocenom. Poslediplomske studije iz neurologije započela je 1996. godine, a magistarsku tezu pod nazivom „Značaj anti-gangliozidnih i anti-sulfatidnih antitela u neuromišićnim bolestima“ odbranila je 2002. godine pod mentorstvom prof. dr Slobodana Apostolskog. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Studija kvaliteta života bolesnika sa miastenijom gravis u definisanoj populaciji” odbranila je 2010. godine; mentor prof. dr Dragana Lavrnić i komentor
prof. dr Tatjana Pekmezović.
U periodu od 1994. do 2010. godine bila je saradnik na projektima Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije. Od januara meseca ove godine ima zvanje naučni saradnik u oblasti neurologija. Angažovana je kao spoljni saradnik na projektu Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije pod rukovotstvom prof. dr Tatjane Pekmezović.
Stipendista Evropskog udruženja neurologa (ENS) (mentor; prof. dr Eduardo Nobile-Orazio)
klinička i eksperimentalna neuroimunologija, detekcija anti-glikolipidnih antitela kod stečenih, inflamatornih neuropatija, detekcija anti-neuronalnih antitela kod paraneoplastičnih sindroma
Service of Clinical Neuroimmunology, Department of Neurological Sciences, Osspedale Maggiore Policlinico, Milan University, Milano, Italija
2002.

Doktorska disertacija-Medicinski fakultet u Beogradu (mentor; prof. dr Dragana Lavrnić, komentor; prof. dr Tatjana Pekmezović) „Studija kvaliteta života bolesnika sa miastenijom gravis u definisanoj populaciji”.
Neurologija
Beograd, Srbija
2010.

Magistarska teza-Medicinski fakultet u Beogradu (mentor; prof. dr Slobodan Apostolski)
„Značaj anti-gangliozidnih i anti-sulfatidnih antitela u neuromišićnim bolestima“.
Neurologija
Beograd, Srbija
2002.

Specijalizacija-Medicinski fakultet u Beogradu (Klinika za neurologiju KCS)
Neurologija
Beograd, Srbija
2000.

Medicinski fakultet-Medicinski fakultet u Beogradu
Beograd, Srbija
1994.
Specijalista neurologije
Neuromišićne bolesti, imunski posredovana oboljenja perifernog nervnog sistema, klinička neuroimunologija, miastenija gravis i stečeni miastenični sindromi, stečene i nasledne neuropatije, paraneoplastični sindromi, neuroepidemiologija, bolesti motornog neurona, miopatije, miotonična distrofija.
Stipendista Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije (1994-1996.)
Nagrada za najbolji poster na V Kongresu Jugoslovenskog udruženja neurologa
Srpsko Lekarsko Društvo
Evropska Federacija Neuroloških Društava
Svetsko udruženje neurologa
bolesti neuromišićne spojnice
imunski posredovana oboljenja perifernog nervnog sistema
klinička neuroimunologija
miastenija gravis
stečene i nasledne neuropatije
paraneoplastični sindromi
bolesti motornog neurona
amiotrofična lateralna skleroza
miopatije
miotonična distrofija
Engleski
Italijanski

 

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi u periodu od 1981. do 2016.

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.