Akademik prof.dr Vladimir S. Kostić

PROF.DR VLADIMIR S. KOSTIĆ
akademik

 

 

Odeljenje za degenerativne bolesti CNS-a Klinike za neurologiju KCS
Pozicija: lekar specijalista neurologije, šef odeljenja, direktor Klinike
Adresa: Klinika za neurologiju, Dr Subotića 6, 11000 Beograd, Srbija
Zakazivanje pregleda: telefon poliklinike 0113663409
Vladimir S. Kostić, rođen 1953. godine u Beogradu, završio je Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu (MFUB) 1978. godine. Od 1980. godine radi na Klinici za neurologiju Kliničkog centra Srbije (KCS). Autor je i koautor preko 400 radova koji su publikovani u celini: >150 naučnih radova je u celini publikovano u časopisima koji se citiraju u Current Contents, 13 poglavlja u međunarodnim monografijama i udžbenicima i dr. Autor je i koautor 6 naučno-stručnih knjiga i udžbenika, a urednik je i 13 monografija. Prema ISI citiran je preko 2000 puta, a njegovi radovi se citiraju u velikom broju knjiga i udžbenika. Održao je preko 50 predavanja po pozivu na međunarodnim sastancima i univerzitetima. Bio je i trenutno je član uređivačkih odbora časopisa Movement Disorders (2004-2006), Focus on Parkinson's Disease, Acta Physiologica et Pharmacologica Iugoslavica, Polish Journal of Neurology and Neurosurgery, Romanian Journal of Neurology, Scripta Periodica (Medicinski Univerzitet u Sofiji), Srpski Arhiv, Vojnosanitetski Glasnik i dr. Mentor je u 18 odbranjenih magistarskih i 18 odbranjenih doktorskih disertacija. Rukovodio je većim brojem naučno-istraživačkih projekata, uključujući i projekte u okviru bilateralne saradnje sa Italijom i Slovenijom. Trenutno rukovodi projektom Istraživanje kliničkih i genetičkih korelacija motornih i nemotornih ispoljavanja bolesti nevoljnih pokreta pri Ministarstvu nauke i zaštite životne sredine Srbije za period 2006.-2010. godine (br. 145057), projektom Istraživanje genetičke osnove degenerativnih bolesti centralnog nervnog sistema pri Fondu za naučna istraživanja Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU). Član je brojnih domaćih i međunarodnih stručno-naučnih društava, u okviru kojih je bio član Naučnog komiteta Međunarodnog društva za poremećaje motorike, a trenutno je član Evropskog komiteta ovog društva. Od 2002.-2004. godine bio je dekan MFUB, predsednik Nacionalnog komiteta za vodiče dobre kliničke prakse (2002.-2003.), predsednik Matičnog odbora za biomedicinske nauke MNT Srbije (2001.-2006. i 2010.-), član Nacionalnog saveta za nauku (2006.-2010.), predsednik Udruženja neurologa Srbije od 2004. godine, predsednik Saveta Univerziteta u Beogradu (2004.-2006.), član Komisije za saradnju sa UNESKO-m i dr. Održava stalnu saradnju sa istraživačkim grupama u Njujorku, Libeku, Milanu i Moskvi. Od 2000. godine je dopisni, a od 2006. godine redovni član SANU.
1995-1996 Visiting research scientist u Institutu za neurologiju Kolumbija Univerziteta u Njujorku 15 meseci (prof. S. Fahn i prof. S. Przedborski)

1989-1990 Stipendista Fulbrajtovog programa u zvanju viziting-profesora 15 meseci u Institutu za neurologiju Kolumbija Univerziteta u Njujorku (prof. S. Fahn)

1987 Poseta (dva meseca) Midlseks bolnice u Londonu (prof. G. Stern i prof. А. Lees);

1979-1986 Saradnik u Laboratoriji za izučavanje ishemije mozga (prof. B.B. Mršulja, Institut za medicinsku biohemiju Medicinskog fakulteta u Beogradu)

1986 Doktorska teza (Dr Sci Med): “Metabolizam prostaglandina u ishemiji mozga” – Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Srbija

1985 Završava specijalizaciju neuropsihijatrije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Srbija

1980 Magistarski rad : “In vitro izučavanje energetskog statusa izolovanih kapilara mozga” – Centar za multidisciplinarne studije Univerziteta u Beogradu

1972-1978 Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Specijalista neuropsihijatrije
Fellow Američke akademije za neurologiju
Poremećaji pokreta i neurodegenerativne bolesti, genetička osnova i farmakologija neuroloških bolesti
Za naučno-istraživački rad je nagrađen Oktobarskom nagradom grada Beograda 1988. i 1994. godine, od strane SLD nagrađen je godišnjom nagradom za naučni rad 1997. godine, a 2010. godine nagrađen je nagradom „Prof. Dr Vojislav Stojanović“ za izuzetne rezultate postignute u naučno-istraživačkom radu od strane Udruženja univerzitetskih profesora i naučnika Srbije.
Srpsko lekarsko društvo
Udruženje neurologa Srbije
Evropska federacija neuroloških društava
Evropsko neurološko društvo
Svetska neurološka federacija
Američka akademija neurologije
Neurološke bolesti
Parkinsonova bolest
Demencije
Poremećaji pokreta

Engleski

 

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi u periodu od 1981. do 2016.

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.