Naučni savetnik, dr sc med dr Eleonora Džoljić,specijalista neuropsihijatrije i kliničke farmakologije

Naučni savetnik, dr sc med dr Eleonora Džoljić je specijalista neuropsihijatrije i kliničke farmakologije u Klinici za neurologiju Kliničkog Centra Srbije u Beogradu (Direktor: Prof dr Dragoslav Sokić).

Zaposlena je u Institutu za neurologiju Kliničkog centra Srbije u Beogradu od januara 1988. (Direktor: Prof dr Zvonimir Lević). 1998. pridružila se neurolozima saradnicima Akademika Prof dr Vladimira Kostića u Odeljenju za degenerativna oboljenja centralnog nervnog sistema i bolesti nevoljnih pokreta/Parkinsonove bolesti.

U Institutu za neurologiju KCS u Beogradu i Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu završila je specijalizаciju neuropsihijatrije i sa odličnom ocenom položila je specijalistički ispit 1991. Na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu sa odličnim uspehom završila je užu specijalizaciju kliničke farmakologije sa farmakoterapijom 2006. (mentor: Akademik Prof.dr V.Kostić).

Dr Eleonora Džoljić je 2004. stekla naučno zvanje Viši naučni saradnik, reizabrana je u isto naučno zvanje 2010. i 2016. stekla je naučno zvanje: Naučni savetnik, na osnovu odluke Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Komisije za sticanje naučnih zvanja Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije.

Doktorsku disertaciju na temu:”Azotni oksid i centralni nervni sistem” uradila je i odbranila na Medicinskom fakultetu Erasmus Univerziteta u Holandiji (mentor: Prof.dr P.Saxena) 1998. Naslov disertacije: Džoljic E. Nitric oxide and the central nervous system. Ph.D. Thesis at Faculty of Medicine and Health Sciences, Erasmus University, Rotterdam, The Netherlands, Rector Magnificus: Prof. Dr. P.W.C. Akkermans, MA. Rotterdam, 1998. Naučno Veće Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu je na sednici održanoj 29.XII 1999. podnelo utvrđeni predlog za nostrifikaciju ove doktorske disertacije, na osnovu kojeg je Nastavno-naučno veće na sednici od 16.III 2000. donelo odluku da se nostrifikuje diploma doktora medicinskih nauka koju je Dr Eleonora Džoljić stekla na Medicinskom fakultetu Erasmus Univerziteta u Roterdamu u Holandiji kao diploma doktora medicinskih nauka na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Magistarski rad pod nazivom "Uticaj enkefalinaza na centralne efekte endogenih opioidnih peptida” (mentor Prof.dr V.Varagić) uradila je i odbranila 1988. na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Deo magistarske teze završila je u Institutu za farmakologiju Medicinskog fakulteta Erasmus Univerziteta u Roterdamu u Holandiji.

Posle Osnovne škole (1966.-1974.: prosečna ocena: 5, nagrade: Vuk Stefanović Karadžić, Mihajlo Petrović Alas, Vukovog sabora u Tršiću) i Gimnazije (1974.-1978.: prosečna ocena: 5, nagrada: Vuk Stefanović Karadžić) završila je Medicinski fakultet, Univerziteta u Beogradu (1978.-1984.) sa prosečnom ocenom 9, 93.

Tokom studija učestvovala je u više naučnih projekata čiji su rezultati objavljeni i nagrađeni na Kongresima studenata medicine i stomatologije 1983. i 1984., Kongresu Društva Srbije za borbu protiv raka 1985. i Meeting of Serbian Medical Youth Organization 1985. Preko međunarodne razmene studenata medicine bila je na usavršavanju u Danskoj 1983. i u Holandiji 1984.

Dr Eleonora Džoljić je nagrađena stipendijom za redovne studije Univerziteta u Beogradu 1980. i stipendijom za poslediplomske studije Saveta za razvoj kadrova Srpske akademije nauka i umetnosti, 1985.

Objavila je veći broj radova u međunarodnim i nacionalnim časopisima, monografijama i udžbenicima. Izlagala je na brojnim nacionalnim i međunarodnim kongresima/ sastancima. Učestvovala je u naučno-istraživačkim projektima Ministrastva za nauku Republike Srbije.

Dr Eelonora Džoljić nagrađena je sledećim nagradama:

 

  • “Award for best poster and contributing to headache science” at Headache World IHC 2000, London;
  • “Gerald Lipton Award” at Liberty from headache, IHC 2001, New York;
  • nagrada za najbolji rad u oblasti bazične epileptologije na XVI Jugoslovenskom simpozijumu o epilepsiji - sa međunarodnim učešćem, 2001, Beograd;
  • treće mesto na takmičenju za najbolji poster na MDS кongresu Mental Dysfunction in Parkinson’s Disease, 2004, Salzburg, Austrija.

 

“Health and Psychosocial Instruments” (Pitsburgh, PA), SAD uvrstili su u svoju banku upitnika za javno korišćenje u naučnom istraživanju upitnik: “Migraine Questionnaire”, čiji su autori: Prof dr H.Vlajinac, Dr Eleonora Džoljić i Doc dr S.Šipetić, primenjen u radu objavljenom u Headache, 2002.

Na Neurološkoj sekciji SLD-a 2002. povodom 130. godina SLD-a za postignute rezultate Dr E. Džoljić je uručena ZAHVALNICA SLD-a.

Dr E.Džoljić je predstavnik je Klinike za neurologiju KCS u Beogradu u Nacionalnom centru za praćenje neželjenih dejstava lekova pri Agenciji za lekove u Beogradu od 2005. Izabrana je u Predsedništvo Farmakoterapijske sekcije Srpskog lekarskog društva juna 2007.

Dr E.Džoljić je član: Srpskog lekarskog društva (Sekcije za neurologiju, Sekcije za farmakoterapiju, Predsedništva Farmakoterapijske sekcije), Bioetičkog društva Srbije, Lekarske Komore Srbije, The World Federation of Neurology, The European Federation of Neurological Societies.

 

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi u periodu od 1981. do 2016.

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.