Prof. dr Jelena Drulović

PROF DR JELENA DRULOVIĆ
dr. sci. med.

 

 

 

Odeljenje za imunski posredovane bolesti centralnog nervnog sistema
Pozicija: Načelnik
Adresa: Klinika za neurologiju, Klinički centar Srbije, Dr Subotica 6/ P.P. 12, 11129 Beograd 102, Srbija
Zakazivanje pregleda: telefon 0113064235
Dr Jelena Drulović (rodjena Nikolić), je Profesor neurologije na Klinici za neurologiju Kliničkog Centra Srbije (KCS), nastavnoj bazi Medicinskog Fakulteta Univerziteta u Beogradu. Medicinski fakultet u Beogradu je završila 1983. godina. Na Klinici za neurologiju u Beogradu je počela da radi kao lekar 1986. godine, a specijalistički ispit iz neuropsihijatrije je položila 1991. godine. Od 1992-1998. je bila asistent na Katedri neurologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Od 1998-2005 je radila kao docent, a sredinom 2005. je postala vanredni profesor za predmet Neurologija na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Od 1999-2010. godine je bila Šef odseka za neuroimunologiju Klinike za neurologiju KCS, a 2011. godine je postala načelnik Odeljenja za imunski-posredovane bolesti centralnog nervnog sistema Klinike za neurologiju KCS u Beogradu.  
Od maja 2004. godine Dr Drulović je predsednik Republičke stručne komisije za multiplu sklerozu pri Ministarstvu zdravlja Republike Srbije, a od decembra 2004. godine je predsednik Komisije za odobravanje upotrebe i obezbedjivanje interferona beta na teret sredstava zdravstvenog osiguranja, u lečenju osiguranih lica obolelih od multiple skleroze Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje- Beograd, Republike Srbije.
Od 1996. godine je do sada učestvovala u četiri naučno-istraživačka projekta koji su finansirani od strane Ministarstva za nauku Republike Srbije, a bave se istraživanjem kliničkih aspekata i biomarkera u multiploj sklerozi i drugim imunski-posredovanim neurološkim bolestima. Sada rukovodi projektom Ministarstva za nauku Republike Srbije br. 175031 “Komparativna analiza kliničkih parametara i biomarkera u prognozi evolucije multiple skleroze i drugih imunski-posredovanih neuroloških bolesti“.
Dr Drulović je učestvovala u nekoliko međunarodnih multicentričnih naučnih istraživanja, a takodje i kliničkih studija iz oblasti multiple skleroze. Do sada je objavila više od 300 stručnih i naučnih publikacija, od toga 37 radova indeksiranih u CC, koji su citirani u značajnom broju međunarodnih i nacionalnih časopisa. Od 2009. je pomoćnik glavnog urednika časopisa BioMedCentral Neurology.
Observership – Laboratorija za kliničku neurohemiju i Odeljenje za neuroimunologiju, Nacionalne bolnice za Neurologiju i Neurohirurgiju, Queen Square, University College London. (Mentorstvo: Dr Ed Thompson) 
Cerebrospinalna tečnost: analiza imunoglobilina
London, Velika Britanija
1989. i 2001.


Specijalizacija – Medicinski fakultet u Beogradu (Klinika za neurologiju KCS)
Neuropsihijatrija
Beograd Srbija
1991.

Doktorska disertacija – Medicinski fakultet u Beogradu (Klinika za neurologiju KCS)
(Mentorstvo: Prof. Dr Zvonimir Lević)
Neurologija
Beograd Srbija
1994.

Magistarski rad – Medicinski fakultet u Beogradu (Klinika za neurologiju KCS) (Mentorstvo: Prof. Dr Zvonimir Lević, Prof. dr Marija Mostarica Stojković)
Imunologija
Beograd Srbija
1989.

Medicinski fakultet u Beogradu upisala je školske 1978/79 godine, a završila 1983. godine.
Specijalista neuropsihijatrije
Multipla skleroza, neuroimunologija
Diploma Srpskog lekarskog društva (1996. godine), Plaketa Srpskog lekarskog društva (2002.), druga godišnja nagrada Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srbije (2005. godina).
Srpsko Lekarsko Društvo
Udruženje neurologa Srbije
Evropska Federacija Neuroloških Društava
Svetska federacija neurologa
Multipla skleroza
Neuroimunologija
Neuromyelitis optica
Imunski-posredovane bolesti centralnog nervnog sistema (neuropsihijatrijski SLE, Sjogrenov sindrom, neurosarkoidoza, i druge)

Engleski

 

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi u periodu od 1981. do 2016.

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.