Doc.dr Šarlota Mesaroš

DOC. DR ŠARLOTA MESAROŠ
dr sci.med.

 

 

 

Odeljenje za imunski posredovane bolesti centralnog nervnog sistema
Pozicija: Lekar specijalista neurologije, Asistent Medicinskog fakulteta u Beogradu
Adresa: Klinika za neurologiju, Dr Subotića 6, Beograd, Srbija
Zakazivanje pregleda: 011/3663409
Šarlota Mesaroš je rođena 1967.godine u Beogradu. Medicinski Fakultet Univerziteta u Beogradu završila 1994.godine sa prosečnom ocenom 9,50.
Stipendista Ministarstva za nauku Republike Srbije od 1994-1996.godine, kao mladi istraživač na projektima “Genetska i epidemiološka istraživanja multiple skleroze”, a 1996-1998.godine na projektu “Integrativne funkcije nervnog sistema” (Mentor: Prof. dr Zvonimir Lević) na Institutu za neurologiju KCS.

Od 1998. zaposlena na Institutu za neurologiju KCS, Odeljenje za multiplu sklerozu i demijelinizacione bolesti centralnog nervnog sistema. Osim kliničkog rada savladala i obavljala posao tumačenja nalaza izoelektričnog fokusiranja likvora i seruma u Neuroimunološkoj laboratoriji Instituta.

1999. godine položila specijalistički ispit iz neurologije. Odbranila magistarsku tezu 2000.g na Medicinskom fakultetu u Beogradu iz oblasti neurologije pod nazivom “Kliničke karakteristike i nalaz magnetne rezonance mozga kod bolesnika od multiple skleroze bez oligoklonalnih IgG traka u likvoru” (mentor Prof. Dr Zvonimir Lević).

2007.g izabrana za asistenta na predmetu neurologija na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

2009. na Medicinskom fakultetu u Beogradu odbranila doktorsku diseratciju pod nazivom pod nazivom: “Faktori koji koreliraju sa motornim i kognitivnim oštećenjem u multiploj sklerozi: morfometrija zasnovana na vokselima“ (mentor Prof. Dr J. Drulović, komentor Prof. dr Massimo Filippi, Neuroimaging Research Unit, Univesity Hospital San Raffaele, Milano, Italija)
2003.-2005.g učesnik u projektu: Korelacija kliničkih karakteristika sa markerima inflamacije, oštecenja mijelina i aksona u likvoru i serumu bolesnika od multiple skleroze i Guillain-Barre-ovog sindroma, Ministarstva za nauku Republike Srbije (rukovodilac projekta Doc. dr. Jelena Drulović, broj projekta 1723).

2006-2010-učesnik u projektu “Kvalitet života u neurološkim oboljenjima: sveobuhvatna procena efekata bolest“ Ministarstva za nauku Republike Srbije (rukovodilac projekta Prof. Dr T. Pekmezović, broj 145045).

2011- učesnik u projektu “Komparativna analiza kliničkih parametara i biomarkera u prognozi evolucije multiple skleroze i drugih imunski-posredovanih neuroloških bolesti“ Ministarstva za nauku Republike Srbije (rukovodilac projekta Prof. dr. Jelena Drulović, broj projekta 17503).
2001. godine dobitnik stipendije Danube Neurology u okviru Internacionalnog Dunavskog simpozijuma za neurološke nauke i kontinualnu edukaciju za jednomesečni boravak na Neurološkoj klinici Univerziteta u Segedinu, Mađarska (Mentor: Prof. D Laszlo Vecsei). 

2002. godine dobitnik stipendije Evropske federacije neuroloških društava (EFNS) za boravak na Neurološkoj klinici, Univerziteta u Ferrari, Italija (Mentor: Prof. E. Granieri).

2007-2008. g (dvogodišnji boravak): Stručno usavršavanje iz oblasti neuroimidžinga u multiploj sklerozi: obrada signala (postprocessing) konvencionalne i nekonvencionalne magnetne rezonance. Istraživač saradnik na projektu „Role of tissue preservation vs. adaptive cortical reorganization in limiting clinical impact of MS: a structural and functional MRI study of benign MS“ i izrada doktorske disertacije (Mentor Prof. Massimo Filippi, Neuroimaging Research Unit, Scientific Institute and University San Raffaele, Milano, Italija).
Boravak omogućen sledećim stipendijama: European Neurological Society (ENS) Fellowship (2007); Prof. Risto Bokonjić Foundation Fellowship (2007); Scientific Institute and University Hospital San Raffaele Fellowship, Milano, Italija (2008).

2010-2011-g šestomesčni boravak u Neuroimaging Research Unit, Scientific Institute and University San Raffaele, Milano, Italija (Mentor Prof. Massimo Filippi). Oblast: Uloga DT traktoktafije u detekciji oštećenja klinički relevantnih puteva u MS. Korelacija sa tokom bolesti i stepenom neurološkog oštećenja.
Specijalista neurologije
Mutipla skleroza (MS), demijelinizarujuće i imunski posredovane bolesti centralnog nervnog sistema, uloga magnetne rezonance u dijagnostici i praćenju toka MS, neuroimidžing u multiploj skelrozi (VBM, DT traktografija), savremeni principi terapije MS, imunologija MS i kliničke studije.
Nagradu za najbolje usmeno saopštenje u okviru tema «APS, SBVT i Vaskulitisi» na IV Naučnom sastanku Udruženja alergologa i kliničkih imunologa Srbije i Crne Gore, u Beogradu.
Srpsko Lekarsko Društvo, Evropska Federacija Neuroloških društava, Specijalizovana stručna komisija za terapiju interferonom-beta Instituta za neurologiju KCS, Medicinsko-savetodavno telo Društva za multiplu sklerozu Srbije, od 2003 do 2008 član Evropskog savetodavnog komiteta za terapiju i istraživanja u multiploj sklerozi (ECTRIMS Council) kao predstavnik Srbije i Crne Gore.
Multipla skleroza (MS) i druge demijelinizacione bolesti centralnog nervnog sistema
Magnetna rezonanca u MS
Savremeni princi terapije MS
Kliničke studije u MS
Pregled likvora u multiploj sklerozi
Engleski
Nemački

 

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi u periodu od 1981. do 2016.

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.