Doc.dr Nikola Vojvodić

DOC. DR NIKOLA VOJVODIĆ

 

 

 

 

Centar za epilepsiju i poremećaje spavanja
Pozicija: Lekar specijalista neurologije
Adresa: Klinika za neurologiju, Dr Subotića 6, 11000 Beograd, Srbija
Zakazivanje pregleda: telefon poliklinike 011/3663409
Vojvodić dr Nikola je rođen 20.01.1969. godine u Beogradu. Medicinski fakultet u Beogradu je upisao 1987. godine, a diplomirao je 1994. godine sa srednjom ocenom 9,26. Diplomski rad na temu “Parkinsonova bolest” odbranio je na Klinici za neurologiju sa ocenom deset (10). Poslediplomske studije iz neurologije je upisao u oktobru 1994. godine. Po završetku opšteg lekarskog staža, u oktobru 1995. godine započeo je volontersku specijalizaciju iz neurologije, a u martu 1996. godine je bio najpre zaposlen na određeno vreme na Klinici za neurologiju KCS-a kao lekar na specijalizaciji. Tokom specijalističkog staža završio je kurseve iz molekularno-genetske PCR dijagnostike i kliničke elektroencefalografije. Magistarsku tezu pod nazivom “Značaj trinukleotidne CAG sekvence za početak, kliničku sliku i diferencijalnu dijagnozu Huntingtonove bolesti” odbranio je u maju 1999. godine. Specijalistički ispit iz neurologije položio je u oktobru 1999. godine, sa odličnim uspehom. Od juna 2000. godine zaposlen je na neodređeno vreme kao lekar specijalista na Klinici za neurologiju. Radi na odeljenju za epilepsije i poremećaje spavanja, sa posebnim angažovanjem na primeni dugotrajnog video-EEG nadgledanja u cilju diferencijalne dijagnoze epileptičkih i neepileptičkih napada i prehirurškoj evaluaciji pacijenata sa farmakorezistentnom epilepsijom. U julu 2014. izabran je u zvanje docenta za predmet neurologija, na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Analiza periiktalnih vegetativnih znakova za lokalizaciju epileptogene zone kod epilepsija temporalnog režnja” odbranio je u decembru 2012. godine. Autor je dela „Epilepsija temporalnog režnja” koje je odlukom Naučnog veća Medicinskog fakulteta u Beogradu, prihvaćeno za istaknutu monografiju nacionalnog značaja.
Fellowship - Univerzitní centrum pro epileptologii a epileptochirurgii (Mentrostvo: Prof. dr Ivan Rektor, Doc. Dr Robert Kuba)
Epilepsija, hirurgija epilepsije, video-EEG, invazivni EEG
Brno, Češka Republika, 2009

Observership - Walton Centre for Neurology & Neurosurgery (Mentrostvo: Prof. dr Anthony Marson, dr Udo Wiesmann)
Epilepsija; hirurgija epilepsije; video-EEG
Liveprool, UK, 2007

Clinical study collaborator - Walton Centre for Neurology & Neurosurgery, (Mentorstvo: Prof. dr David Chadwick)
Epilepsija, farmakoterapija epilepsije, kliničke farmakološke studije
Obtaining Final Follow-up Data of MESS Study
Liverpool, UK, 2002

Specijalizacija – Medicinski fakultet u Beogradu (Klinika za neurologiju KCS)
Neurologija
Beograd, Srbija
1999

Magistarski rad – Medicinski fakultet u Beogradu (Klinika za neurologiju KCS) (Mentorstvo: Akademik Prof. Vladimir S. Kostić)
Neurologija
Beograd Srbija
1999

Medicinski fakultet – Medicinski fakultet u Beogradu
Beograd, Srbija
1994
Good Clinical Practice Education. Association of Clinical Research Professionals (ACRP), 2007
Specijalista neurologije, 1999
Epilepsija, epilepsija odraslih, epilepsija u trudnoći, epilepsija u gerijatrijskoj populaciji, hirurgija epilepsije, EEG, video-EEG monitoring, invazivni EEG u prehirurškoj pripremi, genetika epilepsija, kliničke studije.
Stipendija Medjunarodne Lige za borbu protiv epilepsije (Commission on European Affairs) za Evropski projekat razvoja programa hirurškog lečenja epilepsije u zemljama Centralne i Istočne Evrope (2009. godina);

Nagrada za najbolji poster, V Kongres neurologa Jugoslavije (2000).

Srpsko Lekarsko Društvo
Lekarska komora Srbije (broj licence 105926)
European Federation of Neurological Societies (EFNS)
Association of British Neurologists (ABN-oversea member No1585)
Neurološke bolesti
Krize svesti
Epileptički napadi
Epilepsija
Epilepsija odraslih
Epilepsija u trudnoći
EEG
Video-EEG telemetrija
Invazivni EEG
Hirurgija epilepsija (evaluacija)

Engleski

 

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi u periodu od 1981. do 2016.

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.