Doc. dr Milija Mijajlović

DOC. DR MILIJA D. MIJAJLOVIĆ
N.sar, dr.sci med

 

 

 

Odeljenje za cerebrovaskularna oboljenja i glavobolje; Laboratorija za ultrazvučnu dijagnostiku moždanih poremećaja
Pozicija: Lekar specijalista neurologije
Adresa: Klinika za neurologiju, Dr Subotića 6, 11000 Beograd, Srbija
Telefon: 011 3064265 i 3064219, Faks: 011 2684577
Dr Milija Mijajlović je rođen u Kraljevu, gde je završio osnovnu školu i Gimnaziju. 
Na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirao je 16.jula 2001. godine sa prosečnom ocenom 9.23.
Obavezni lekarski staž obavio je na Medicinskom fakultetu u Beogradu, gde je bio zaposlen kao istraživač pripravnik na naučnim projektima Ministarstva za nauku Srbije koji su se bavili ispitivanjem etiologije promena cerebralne bele mase. Od oktobra 2006. godine je u stalnom radnom odnosu na Klinici za neurologiju Kliničkog centra Srbije, na poziciji lekara specijaliste neurologije na odeljenju za cerebrovaskularna oboljenja i glavobolje.
Magistarsku tezu pod naslovom: Značaj insulinske rezistencije u ishemijskoj bolesti mozga (Mentor: Prof dr Nadežda Šternić), odbranio je jula 2008. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu.
Usavršavao se u oblasti dijagnostike i lečenja moždanog udara, kao i u oblasti neurosonologije, u eminentnim neurološkim centrima u Francuskoj, Mađarskoj, Izraelu, Španiji, Nemačkoj, Švedskoj i Švajcarskoj.
Intenzivno se usavršavao i u oblasti transkranijalne parenhimske sonografije u Tibingenu i Drezdenu u Nemačkoj, te je ovu metodu kao novu uveo u svakodnevnu kliničku praksu na Klinici za neurologiju KCS.
Posebno je zainteresovan za oblast neuroangiologije u kojoj je 2005. godine od strane Nacionalnog udruženja za neuroangiologiju Srbije promovisan u zvanje nacionalnog eksperta za neuroangiologiju. Predavač je, zamenik Rukovodioca nastave i mentor u Nacionalnoj Školi za neuroangiologiju, Nacionalnog udruženja za neuroangiologiju Srbije i Medicinskog fakulteta u Beogradu.
Dr Mijajlović je autor i koautor u preko 100 naučnih radova od kojih je 18 indeksirano u CC, SCI i Medline bazama.

Osnovne studije ( XII semestara, šest godina) 
1995-2001.
Medicinski fakultet Univerziteta u Beоgradu, diplomirao 16.07.2001.godine
Prosečna ocena 9.23/10

Student Demonstrator
1998-2001.
Institut za patološku fiziologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu

Obavezni lekarski staž
Jul 2001. -Jul 2002
Medicinski fakultet u Beogradu

Položen stručni ispit za doktora medicine
30. Jul 2002.
Ministarstvo zdravlja Republike Srbije

Poslediplomske magistarske studije iz neurologije;
Naslov magistarske teze: Značaj insulinorezistencije u ishemijskoj bolesti mozga.
2003-2008.
Teza odbranjena 7.7. 2008.
Medicinski fakultet u Beogradu
Mentor: Prof dr Nadežda Šternić
Zvanje: Magistar medicinskih nauka iz oblasti neurologije

Istraživač pripravnik Univerziteta, Stručni saradnik na Projektima Ministarstva za nauku Republike Srbije broj 1979-Faktori rizika i klinički značaj promena cerebralne bele mase vaskulne etiologije
2003-2005.
Medicinski fakultet Beograd

Projekat 145025-Vizuelizacione metode i genetska analiza vaskulne komponente demencija: značaj u evaluaciji i evoluciji demencija
2006.-2010.
Medicinski fakultet Beograd

Specijalistički staž iz neurologije
2007-2010.
Medicinski fakultet Beograd
Zvanje: lekar specijalista neurologije

Zvanje eksperta iz neuroangiologije
12.7.2005.
Nacionalno Udruženje za neuroangiologiju Srbije;
Medicinski fakultet Beograd

Naučno zvanje:
ISTRAŽIVAČ SARADNIK, oblast Neurologija
26.3.2009.-
Medicinski fakultet Beograd

Sertifikat iz Molekularne biologije i starenja nervnog sisitema, poslediplomski kurs u organizaciji Medicinskog fakulteta u Zagrebu, Dubrovnik, Hrvatska, Jul 2001.
Poslediplomski kurs iz Kliničke epidemiologije u organizaciji Ministarstva zdravlja Republike Srbije i Medicinskog fakulteta u Beogradu; Rukovodilac kursa Prof. dr Albert Hoffman, Erasmus Univerzitet Roterdam, Holandija, februar 2003.
Akademija za mlade neurologe u organizaciji European Federation of Neurological Societies-EFNS; 4.kurs (Teme: neuroonkologija, neuroimunologija, poremećaji pokreta), Stare Splavy, Češka Republika, maj 2003.
Akademija za mlade neurologe u organizaciji European Federation of Neurological Societies-EFNS; 5.kurs (Teme: mitohondrijalne bolesti, terapija epilepsija, demencije), Češka Republika, maj 2004.
Stipendija European Federation of Neurological Societies, Department to Department Program; (Klinika za neurologiju Univerzitet Amiens, Mentor Prof. A.Godefroy), Francuska, januar 2004.
Dunavska neurološka stipendija-Danube International Symposium for Neurological Sciences and Continuing Education; (Klinika za neurologiju Univerziteta u Segedinu, Mentor Prof. L. Vecsei), Madjarska, maj 2004.
Danube Clinical Neurology Training Course (teme: multipla skleroza, glavobolje, Parkinsonova bolest) u organizaciji Danube International Symposium for Neurological Sciences and Continuing Education, Segedin, Madjarska, 27-28.maj, 2004.
Polaznik IX Evropske škole o moždanom udaru (European Summer Stroke School) u organizaciji European Stroke Initiative-EUSI; Stockholm, Švedska, Jul 2005.
Edukacija iz ultrazvuka moždanog parenhima i bazalnih ganglija; (Klinika za neurologiju Univerziteta u Drezdenu, Mentor Prof. H. Reichmann), Nemačka, decembar 2005.
Dobitnik Stipendije-MASHAV Univerziteta u Tel Avivu i Ministarstva za nauku Izraela, (Klinika za neurologiju Sackler School of Medicine Tel Aviv, Mentor Prof. N. Nornstein), Izrael, januar-april 2006. (*Medjunarodni Sertifikat iz neurosonologije; *Sertifikat za dijagnostikovanje i lečenje akutnog moždanog udara).
Edukacija iz ultrazvučne dijagnostike moždanog parenhima; (Klinika za neurologiju, Univerzitet u Tibingenu, Mentor Prof. D.Berg), Nemačka, februar 2007.
Edukacija iz trombolitičke terapije moždanog udara i sonotrombolize, (Stroke unit, Vall d’ Hebron Hospital, Univerzitet u Barseloni, Mentor Prof. C.Molina), Španija, januar-mart 2007. (*Sertifikat za primenu sonotrombolize u lečenju akutnog moždanog udara)
Polaznik XII Evropske škole o moždanom udaru (European Summer Stroke School) u organizaciji European Stroke Initiative-EUSI; Lozana, Švajcarska; jun 2008.
Stipendija European Federation of Neurological Societies-EFNS (Department to Department Program) za 2008. godinu za usavršavanje u oblasti funkcionalne transkranijalne sonografije; (Klinika za neurologiju, Univerzitetska klinika Minster, Mentor Prof. EB Ringelstein), Nemačka, jul-avgust 2008.
Dobitnike stipendije Fondacije ”Profesor dr Risto Bokonjić” za šestomesečno stručno usavršavanje i istraživanje u oblasti neurodegenerativnih oboljenja, (Klinika za neurologiju i Hertie institut za klinička istraživanja mozga, Univerzitet u Tibingenu, Mentor Prof. D. Berg), Nemačka, maj-novembar 2009.

Specijalista neurologije (Medicinski fakultet Beograd)
Sertifikat o osposobljenosti za primenu fibrinolitičke terapije u akutnom moždanom udaru (Medicinski fakultet Beograd)
Sertifikat/Licenca za obavljanje i interpretaciju ekstrakranijalnog i transkranijalnog Dopler pregleda krvnih sudova mozga (Medicinski fakultet Beograd; Nacionalno udruzenje za neuroangiologiju Srbije)
Sertifikat/Licenca za izvodjenje i interpretaciju specijalnih neuroangioloških testova u ekstrakranijalnom i transkranijalnom Dopleru (Medicinski fakultet Beograd; Nacionalno udruzenje za neuroangiologiju Srbije)
Cerebrovaskularni poremećaji (genetika cerebrovaskularnih poremećaja, retki uzroci moždanog udara, moždani udar kod mladih osoba, patološka fiziologija cerebrovaskularne ateroskleroze, insulinska rezistencija, asimptomatska i simptomatska karotidna bolest, tranzitorni ishemijski atak, vaskularna demencija).
Tehnike ultrazvuka u neurologiji (ekstrakranijslni kolor dopler, transkranijalni kolor dopler, detekcija cirkulišućih mikroembolusa, testovi cerebralne vazomotorne reaktivnosti, ultrazvuk moždanog parenhima-bazalnih ganglija)
Hronične glavobolje (genetika, psihijatrijski komorbiditet, terapija rezistentnih glavobolja, glavobolja prekomerne upotrebe medikamenata)
Neuropsihologija, vaskularna demencija i depresija u neurodegenerativnim oboljenjima
Stipendija Fonda Prof. dr Zorana Radovanovića na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu za postignute izuzetne rezultate tokom osnovnih studija kao jedan od najboljih studenata Medicinskog fakulteta u Beogradu.
Stipendija Fondacije ”Profesor dr Risto Bokonjić” za šestomesečno stručno usavršavanje i istraživanje u oblasti neurodegenerativnih oboljenja, Klinika za neurologiju i Hertie institut za klinička istraživanja mozga, Univerzitet u Tibingenu, Nemačka, maj-novembar 2009.
Nagrada za najbolji poster “The significance of decreased insulin sensitivity as the possible atherogenesis activity indicator in ischemic stroke and asymptomatic carotid artery stenosis in non diabetics” na 35. Internacionalnom dunavskom simpozijumu za neurološke nauke i kontinuiranu edukaciju, koji je održan u Beogradu od 11-14. septembra 2003. godine.
Nagrada za najbolji poster “Afektivni poremećaji i klinička prezentacija sindroma pečenja u ustima”, autora Mijajlović M, Zidverc-Trajković J, Janković LJ, Stanimirović D, Šternić N. VII/XIII Kongres neurologa Srbije sa međunarodnim učešćem; Kragujevac 11-14. septembar 2008.
Promovisan u zvanje Nacionalnog eksperta za neuroangiologiju jula 2005 od strane Nacionalnog udruženja za neuroangiologiju Srbije i Medicinskog fakulteta u Beogradu.
Medjunarodna radna grupa za hronične glavobolje-Chronic Daily Headache International Study Group of the International Headache Society
Evropska federacija neuroloških društava-European Federation of Neurological Societies EFNS
Internacionalno društvo za glavobolje-International Headache Society IHS
Medjunarodno organizacija za moždani udar-World Stroke Organization WSO
Evropsko udruženje za neurosonologiju i cerebralnu hemodinamiku-European Society for neurosonology and cerebral haemodinamics ESNCH
Udruženje za poremećaje pokreta-Movement Disorders Society MDS
Evropska asocijacija mladih neurologa-European Association of young Neurologist
Član Predsedništva Udruženja za neuroangiologiju Srbije
Srpsko lekarsko društvo
Neurološke bolesti
Moždani udar
Retki uzroci moždanog udara
Karotidna bolest
Cerebralna ateroskleroza
Disekcije krvnih sudova mozga
Cerebralne venske tromboze
Bolest malih krvnih sudova mozga
Vaskularna demencija
Vaskularna depresija
Hronične glavobolje
Trigeminoautonomne glavobolje
Simptomatske glavobolje
Migrena
Neurosarkoidoza
Vaskulitisi CNS
Engleski
Nemački

 

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi u periodu od 1981. do 2016.

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.