Dr Stojan Perić

DR STOJAN PERIĆ

dr sc. med.

 

 

 

Odeljenje za neuromišićne bolesti i oboljenja kičmene moždine
Pozicija: neurolog
Adresa: Klinika za neurologiju, Dr Subotića 6, 11000 Beograd, Srbija
Dr Stojan Perić rođen je 23.04.1983. godine u Šapcu. Tokom redovnih studija na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu bio je stipendista Republičke fondacije za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka i dobitnik stipendije Univerziteta u Beogradu. Diplomirao je 2008. godine sa prosečnom ocenom 9.83. Doktorske studije iz molekularne medicine upisao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu školske 2008/2009. godine, a doktorsku disertaciju pod nazivom "Ispitivanje funkcionalnih i morfoloških poremećaja CNS kod bolesnika sa miotoničnom distrofijom tipa 1" odbranio je u aprilu 2014. godine. Od januara 2009. godine do maja 2010. godine bio je stipendista Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije na projektu Istraživanje kliničkih i genetičkih korelacija motornih i nemotornih ispoljavanja bolesti nevoljnih pokreta pod rukovodstvom akademika Vladimira S. Kostića. Od maja meseca 2010. godine do novembra meseca 2010. bio je zaposlen kao istraživač pripravnik na istom projektu pri Medicinskom fakultetu u Beogradu. Zaposlen je kao klinički lekar na Klinici za neurologiju od novembra 2010. godine. Od januara meseca 2011. godine ima zvanje istraživač saradnik u oblasti neurologija. Angažovan je kao spoljni saradnik na projektu Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije pod nazivom Ispitivanje molekularno-genetskih, patohistoloških i biohemijskih karakteristika neuromišićnih bolesti pod rukovodstvom prof. dr Vidosave Rakočević-Stojanović. Specijalista je neurologije od 2016.
Stipendista EFNS Department to Department programa (Mentorstvo: prof. dr Giovanni Meola)
miotonična distrofija, fluorescentna in situ hibridizacija, kulture ćelija
Department of Neurology of the University of Milan, IRCCS Policlinico San, Donato, Milano, Italija, 2011.
edukacija iz ultrazvucne dijagnostike bolesti perifernih nerava na Odeljenju neurohirurgije Univerziteta u Ulmu 2017.
dozvola za rad na eksperimentalnim životinjama
miotonična distrofija, udno-pojasne mišićne distrofije, druge miopatije, bolesti neuromišićne spojnice, bolesti motornog neurona, stečene i nasledne neuropatije, genetika neuromišićnih bolesti
dobitnik nagrade Brus Šenberg Američke akadamije neurologa za 2015. godinu, dobitnik međunarodne nagrade Američke akademije neurologa za 2011. godinu, stipendista Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, najbolji student studentskog doma Studentski grad II, dobitnik stipendije Investiramo u evropske vrednosti EFG banke, stipendista Republičke fondacije za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka Republike Srbije, dobitnik studentske stipendije Univerziteta u Beogradu.
Srpsko Lekarsko Društvo
Evropska Federacija Neuroloških Društava
Društvo (mladih) neurologia Srbije
Srpsko udruzenje za periferni nervni sistem
Peripheral Nerve Society
NMD-SerbNet
TREAT-NMD Neuromuscular Network
miotonična distrofija
udno-pojasne mišićne distrofije
miopatije
miastenija gravis
bolesti neuromišićne spojnice
bolesti motornog neurona
amiotrofična lateralna skleroza
stečene i nasledne polineuropatije
genetika neuromišićnih bolesti
engleski
francuski

 

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi u periodu od 1981. do 2016.

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.