Home O klinici Zaposleni Emeritus Prof. Dr Zagorka Jovanović
Prof. Dr Zagorka Jovanović

Prof. dr Zagorka B. Jovanović, dr sci.med.
šef Kabineta za ehosonografsku dijagnostiku u penziji

 

 

Izvodi iz biografije Prof. Dr Zagorka B. Jovanović (rođena Marković) rođena je u Beogradu, gde je završila Medicinski fakultet (1969-1974.god) sa prosečnom ocenom 9,46. 
Na Klinici za neurologiju Kliničkog centra Srbije u Beogradu radi na Odeljenju za cerebrovaskularne bolesti i rezistentne glavobolje-II Kliničko odeljenje, i u Laboratoriji za ultrazvučnu dijagnostiku cerebrovaskularnih poremećaja, čiji je koordinator. Specijalisički ispit iz neurologije (neuropsihijatrije) položila je 1980.god. sa odlikom.
Magistarsku tezu za temom „Značaj poremećaja srčanog ritma za nastanak akutnih cerebrovaskularnih oboljenja“ odbranila je sa odlikom 1981.god, a doktorsku tezu „Beta-tromboglobulini i cirkulišući trombocitni agregati u akutnim cerebrovaskularnim oboljenjima“ 1987.god. Za asistenta iz predmeta neurologija na Medicinskom fakultetu u Beogradu izabrana je 1988.god, za docenta 2000.god, za profesora marta 2010.god. Obavlja nastavu za studente medicine na srpskom i engleskom jeziku, specijalističku, poslediplomsku, subspecijalističku i kontinuiranu nastavu. Mentor je magistarskih i doktorskih teza, kao i studentskih naučnih radova.
Objavila je 273 naučna rada, od čega su 6 citirana u Current Contentsu, 18 u Medline-u, zatim monografiju „Ultrazvučna dijagnostika cerebrovaskularnih poremećaja“ 1999, kao i poglavlja u dve monografije drugih autora i u udžbeniku Neurologija za studente medicine, 2007.
Učestvovala je u realizaciji 11 naučnih projekata Ministarstva nauke, od kojih su tri u toku. Učestvovala je u organizaciji 4 domaća naučna kongresa, bila sekretar Neurološke sekcije (1991-1992) i član predsedništva Angiloške sekcije (1992-1994). Član je naučnog odbora Nacionalnog neuroangiološkog udruženja Srbije, sa aktivnim učešćem u realazaciji Nacioalne neurosonološke škole (2010-2011. završava edukaciju sedma generacija).
Edukacija i usavršavanja}Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, dipolomirala 1974.god.
Specijalistički ispit iz neurologije (neuropsihijatrije), 1980.
Magistarski rad, odbranjen 1982.god.
Doktorska disertacija, odbranjena 1987.god.
Edukacija iz oblasti ultrazvučne dijagnostike cerebrovaskularnih poremećaja, 1989, Vojno-medicinska akademija u Beogradu, 4 meseca, mentor Puk. Dr Milovan Vujičić
Edukacija iz oblasti ultrazvučne dijagnostike cerebrovaskularnih poremećaja, 2003, Neurološka klinika Univerziteta u Debrecenu, Mađarska, 2 nedelje, mentor Prof. Dr Laslo Chiba.
Sertifikati Kontinuirane edukacije Američke akademije za neurologiju, za 8 užih neuroloških oblasti (cerebrovaskularne bolesti, glavobolje, bolesti kičmene moždine, nevoljni pokreti, neuropatije i dr) u periodu od 2002. do 2006.god.
Poseban interes}Lekar specijalista neurolog na II Kliničkom odeljenju-Odeljenje za cerebrovaskularne poremećaje i rezistentne glavobolje.
Ekspert za ultrazvučnu dijagnostiku cerebrovaskularnih poremećaja, koordinator Laboratorije za ultrazvučnu dijagnostiku cerebrovaskularnih poremećaja.
Nagrada Kliničkog centra Srbije za najbolju stručnu knjigu izdatu 1999.god: Ultrazvučna dijagnostika cerebrovaskularnih oboljenja.
Članstva}Srpsko lekarsko društvo
Nacionalno udruženje za neurosonologiju i cerebralnu hemodinamiku Srbije, član naučnog odbora
Evropsko udruženje za neurosonologiju i cerebralnu hemodinamiku (European Society of Neurosonology and Cerebral Hemodinamics - ESNCH)
Evropska federacija neuroloških udruženja (European Federation of Neurological Societies - EFNS)

 

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi u periodu od 1981. do 2016.

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.