Mart 2011.

DAT-SPECT: Single-Photon Emission Computed Tomography - SPECT uz ligand koji se vezuje za Dopaminski Transporter-DAT

Poznato je da se dijagnoza Parkinsonove bolesti postavlja na osnovu kliničkih kriterijuma, obzirom da ne postoji pravi biološki marker oboljenja. Izvesne dijagnostičke dileme mogu postojati u ranom stadijumu bolesti, kada su klinički znaci nedovoljno ispoljeni, kao i kod atipičnih prezentacija bolesti.
Metodom jednofotonske emisione kompjuterizovane tomografije (od Single-Photon Emission Computed Tomography - SPECT) uz ligand koji se vezuje za Dopaminski Transporter-DAT (DaTSCAN) može se vizuelizovati i kvantifikovati oštećenje presinaptičkih strijatnih dopaminergičkih neurona koje je glavna karateristika neurodegenerativnog parkinsonizma, te ova metoda nalazi svoje mesto u diferencijalnoj dijagnozi parkinsonih sindroma.
Analiza snimka DAT-SPECT-a može se vršiti kvalitativno, kada se na osnovu stepena i bilateralnosti neurodegeneracije u bazalnim ganglijama (strijatum tj. nc. caudatus i putamen) nalaz deli na 3 stadijuma (DAT I, II i III), kao i semikvantitativno, upoređivanjem stepena nakupljanja radiofarmaka u regionima od interesa, nad bazalnim ganglijama, sa regionima gde se nakupljanje radiofarmaka ne očekuje (najčešće okcipitalna regija).
Metoda diferencira slučajeve neurodegenerativnog parkisonizma, gde postoji patološki nalaz, od slučajeva vaskularnog, jatrogenog i psihogenog parkinsonizma, esencijalnog tremora i dopa reaktivne distonije gde postoji uredan nalaz na DAT-SPECT-u.
Prema do sada objavljenim studijama, diferencijlna dijagnoza parkisonizam plus sindroma moguća je u kombinaciji sa metodama koje verifikuju i postsinaptička oštećenja dopaminergičkog sistema.
Ova metoda se od 2007. godine sprovodi na Institutu za nuklearnu medicinu, Kliničkog centra Srbije u saradnji sa Klinikom za neurologiju.

 

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi u periodu od 1981. do 2016.

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.