Dr Olivera Tamaš

DR OLIVERA TAMAŠ

 

 

 

 

V Kliničko odeljenje – Odeljenje za imunski posredovane bolesti centralnog nervnog sistema
Pozicija: lekar specijalista neurologije
Adresa: Klinika za neurologiju, Klinički centar Srbije, Dr Subotića 6 p.p. 12, 11129 Beograd 102, Srbija
Kontakt telefon V odeljenja – 0113064232
Olivera Tamaš rođena je u Subotici. Medicinski fakultet i master iz oblasti cerebrovaskularnih bolesti pod nazivom „Karakteristike TIA koje prethode ishemijskom moždanom udaru” završila je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Svoje prvo kliničko iskustvo stekla je radeći na Odeljenju neurologije u Opštoj bolnici “Subotica”. Specijalizaciju iz neurologije završila je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2014. godine, a od novembra 2017. godine zaposlena je na Klinici za neurologiju, KCS.
Aktuelno pohađa treću godinu doktorskih studija iz oblasti kliničke neurologije. Učesnik je dva naučnoistraživačka projekta Evropske unije – RISAIND 2011. iz oblasti neuromišićnih bolesti i MULTSCLER 2013. iz oblasti multiple skleroze. U sklopu MULTSCLER projekta provela je tri meseca na Klinici za neurologiju Univerziteta u Segedinu, izučavajući metode pregleda likvora pod mentorstvom prof. dr Lasla Večeia. Završila je edukaciju iz ultrazvučne neurovaskularne dijagnostike i edukaciju iz elektromioneurogafske dijagnostike na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Osnivač je Društva mladih neurologa Srbije, a unutar Društva pokretač brojnih aktivnosti: Škole, platforme za online KME i jedan od urednika časopisa Sinapsa koji je namenjen mladim neurolozima. Član je Srpskog lekarskog društva, Društva neurologa Srbije, Evropske akademije neurologa i Svetskog udruženja neurologa. Govori engleski, nemački i mađarski jezik.
Doktorske studije
Neurologija
Beograd, Srbija
2013 – u toku

Edukacija iz ultrazvučne neurovaskularne dijagnostike
Neurologija
Novi Sad, Srbija
2016.

Edukacija iz elektromioneurografije
Neruologija
Novi Sad, Srbija
2015.

Specijalistički staž - Medicinki fakultet Univerziteta u Beogradu
Neurologija
Beograd, Srbija
2009-2014.

Stručni boravak u inostranstvu u okviru EU IPA projekta MULTSCLER
Albert Szent Györgyi Health Center, University of Szeged, Faculty of medicine, Department for Multiple Sclerosis and other demyelinating diseases of the Central Nervous System
Klinika za neurologiju, Univerziteta u Segedinu, Odeljenje za imunski posredovane bolesti centralnog nervnog sistema (mentorstvo prof. dr Laslo Večei)
Segedin, Mađarska
2013.

Stručni boravak u inostranstvu u okviru EU IPA projekta RISAIND
Biological Research Center, Artificial Chromosome and Stem Cell Research Laboratory, Szeged
Biološki istraživački centar, Segedin (mentorstvo prof. dr Halaczky Gyula )
Segedin, Mađarska
2011.

Master – Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Klinika za neurologiju, KCV (mentorstvo: prof. dr Marija Žarkov)
Neurologija
Novi Sad, Srbija
2010.

Medicinski fakultet – Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu
Novi Sad, Srbija
2004.

Sertifikat za neurovaskularnu dijagnostiku
Sertifikat za elektromioneurografiju
Demijelinizarujuće i imunski posredovane bolesti centralnog i perifernog nervnog sistema, mutipla skleroza (MS), pregled likvora, uloga magnetne rezonance u dijagnostici i praćenju toka MS, neuroimidžing u multiploj skelrozi, savremeni principi terapije MS, imunologija MS i kliničke studije.
Srpsko lekarsko društvo
Društvo neurologa Srbije
Evropska akademija neurologa
Svetsko udruženje neurologa
Engleski
Nemački
Mađarski

 

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi u periodu od 1981. do 2016.

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.