Home Nauka Bibliografija Doktorske disertacije
Doktorske disertacije

Šternić Čovičković Nadežda - Zastupljenost haptoglobinskih tipova kod bolesika sa primarnim intrakranijalnim tumorima, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, (doktorska disertacija) 1983.

Vladimir S. Kostić - Izucavanje metabolizma prostaglandina u ishemiji mozga. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, (doktorska disertacija)1986.

Jovanović (Marković) Zagorka - Beta-tromboglobulin i cirkulišući trombocitni agregati u pojavi akutnih cerebrovaskularnih oboljenja. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1987 (doktorska disertacija).

Ljiljana Bumbaširević - Uporedna studija citoloških karakteristika likvora i neuroloških manifestacija u odraslih bolesnika sa akutnim leukemi­jama). Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu  (doktorska disertacija)1987.

Zorica Stević - Dinamsko ispitivanje funkcije hipotalamus-hipofizne osovine u bolesnika sa Parkinsonovom  bolešću, 1991 (doktorska disertacija).

Vidosava Rakočević - Rano otkrivanje poremećaja u miokardu i sprovodnom sistemu srca kod obolelih od miotonične distrofije” Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu (doktorska disertacija) 1994.

Jelena Drulović - Analiza oligoklonalnog imunoglobulina G u diferencijalnoj dijagnozi neuroloških oboljenja (doktorska disertacija) 1994.

Dragana Lavrnić - Kliničko-epidemiološka studija mijastenije gravis. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1995 (doktorska disertacija).

Eleonora Džoljić - Nitric Oxide and the Central Nervous System. (Azot oksid i centralni nervni sistem). Faculty of Medicine and Health Sciences, Erasmus University, The Netherlands, 1998, nostrifikovana na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2000.

Dejana Jovanović - Etiologija i diferencijalna dijagnoza cerebrovaskularnih poremećaja u graviditetu i puerperijumu. Medicinski fakultet u Beogradu (doktorska disertacija) 2000.

Nataša Dragašević - Kliničko-genetska studija spinocerebelarnih ataksija. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, (doktorska disertacija) 2003.

Zidverc Trajković Jasna - Procena efektivnosti terapijskih strategija kod bolesnika sa primarnim hroničnim glavoboljama. Medicinski Fakultet Univerziteta u Beogradu, (doktorska disertacija) 2006.

Pavlović Aleksandra - Etiopatogeneza i kliničke manifestacije leukoencefalopatija odraslih, Doktorska disertacija, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, (doktorska disertacija) 2007.

Irena Dujmović Bašuroski - Rani prognosticki faktori klinickog ishoda kod bolesnika sa  multiplom sklerozom, (doktorska disertacija) 2008.

Šarlota Mesaroš - Faktori koji koreliraju sa motornim i kognitivnim oštećenjem u multiploj sklerozi: morfometrija zasnovana na vokselima. Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu  (doktorska disertacija) 2009.

Stojan Perić - Ispitivanje funkcionalnih i morfoloških poremećaja centralnog nervnog sistema kod bolesnika sa miotoničnom distrofijom tipa 1, doktorska teza. Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd 2014.

Marina Svetel - Populaciono genetska analiza fokalnih distonija. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu,  1994 (doktorska disertacija)

Slavko Janković - Analiza kliničkih i subkliničkih paroksizama, spavanja i deprivacije spavanja kod bolesnika sa epilepsijom. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu,  1994 (doktorska disertacija)

Ivana Basta - Studija kvaliteta života bolesnika sa miastenijom gravis u definisanoj populaciji. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu,  2010 (doktorska disertacija)

Marko Ercegovac - Uloga oksidativnog stresa u kontroli epileptičkih napada i terapijskom odgovoru na primenu različitih antiepileptičkih lekova. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu,  2010 (doktorska disertacija)

Nikola Vojvodić - Analiza karakteristika periiktalnih vegetativnih znakova za lokalizaciju epileptogene zone kod epilepsija temporalnog režnja. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu,  2012 (doktorska disertacija)

Gordana Tomić - Neurolingvistička i akustička analiza govorno-jezičkih deficita kod bolesnika sa fokalnim i difuznim supkortikalnim vaskularnim lezijama mozga. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu,  2010 (doktorska disertacija)

Aleksandar Ristić - Korelacije obrazaca ponašanja fokalnih epileptičnih napada i epileptogene lezije. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu,  2012 (doktorska disertacija)

Višnja Pađen - Akutni ishemijski moždani udar kod bolesnika sa atrijalnom fibrilacijom: kliničke karakteristike i ishod. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu,  2014 (doktorska disertacija)

Ana Nikolić - Kliničke, elektrofiziološke, patogenetske i imunološke specifičnosti stečene autoimune miastenije gravis udružene sa antitelima prema mišić-specifičnoj tirozin kinazi. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu,  2014 (doktorska disertacija)

Igor Petrović - Morfološko-funkcionalni korelat depresije kod Parkinsonove bolesti. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu,  2015 (doktorska disertacija)

Milija Mijajlović - Uloga transkranijalne parenhimske sonografije i difuzione magnetskerezonance u otkrivanju strukturnih lezija rafe sistema moždanog stabla kodbolesnika sa Parkinsonovom bolešću i depresijom. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu,  2015 (doktorska disertacija)

Nikola Kresojević - Učestalost i specifičnost ispoljavanja Parkinsonove bolesti kod homozigotnih i heterozigotnih nosilaca mutacija gene za  glukocerebrozidazu. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu,  2016 (doktorska disertacija)

Maja Stefanović Budimkić - Dugoročna prognoza bolesnika sa akutnim ishemijskim moždanim udarom lečenih intravneskom trombolitičkom terapijom. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu,  2016 (doktorska disertacija)

Jelena Dačković - Procena kognitivnog statusa kod bolesnika sa različitim kliničkim fenotipovima multiple skleroze.. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu,  2016 (doktorska disertacija)

Asist. dr Ivana Berisavac - Procena rane prognoze bolesnika obolelih od metaboličke encefalopatije. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2016 (doktorska disertacija)

Asist. dr Gorana Mandić-Stojmenović - Kliničke, genetske i morfološke karakteristike bolesnika sa demencijom ranog početka. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2018 (doktorska disertacija)

Asist. dr Tanja Stojković - Prospektivna studija kognitivnih poremećaja u Parkinsonovoj bolesti: klinički, neuropsihološki i morfološki prediktori. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2018 (doktorska disertacija)

Asist. dr Milica Ječmenica-Lukić - Klinički i morfološki korelati napredovanja i heterogenosti atipičnih parkinsonizama. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2017 (doktorska disertacija)

Asist. dr Aleksandra Tomić - Morfološko-kliničke korelacije u različitim formama distonije. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2018 (doktorska disertacija)

Dr Jovana Ivanović - Uticaј lečenja interferonom-beta na progresiju funkcionalne onesposobljenosti kod bolesnika sa relapsno-remitentnom multiplom sklerozom. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2019 (doktorska disertacija)

 

Ko je online

Imamo 35 gostiju na mreži

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi u periodu od 1981. do 2016.

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.