IV odeljenje: Istraživanje

Na odeljenju za neurodegenerativne bolesti sprovodi se veliki broj istraživačkih projekata  koji podrazumevaju analize kliničkih, genetskiih, imižing i drugih  specifičnosti ovih bolesti.

(1) Analiza kliničko-genetskih specifičnosti neurodegenerativnih bolesti

U saradnji sa genetskim laboratorijama u zemlji i svetu ispitujemo prisustvo danas poznatih mutacija u Parkinsonovoj bolesti, Wilsonovoj bolesti, distoniji, horeji, miokloničkoj distoniji, dopa reaktivnoj distoniji i cerebelarnim ataksijama.
Deo istraživanja obuhvata analizu gena podložnosti i praćenje njihovog uticaja na nastanak i specifičnost pojedinih bolesti (npr. Parkinsonove bolesti).
Istraživanje poznatih genetskih mutacija pomaže u sagledavanju kliničke heterogenosti u ekspresiji pojedinih mutacija, a detekcija porodica sa velikim brojem obolelih od genetski nedefinisanih bolesti omogućava da se definiše mutacija i obezbedi približavanje ili mapiranje okrivljenog gena.
Za bolesti u kojima se pretpostavlja nasledljivost, a genska mutacija nije prepoznata, započeta su populaciono genetska istraživanja, koja bi mogla da nagoveste tip nasledjivanja u ovim bolestima (npr. sindrom nemirnih nogu).

(2) Analiza kliničkih specifičnosti neurodegenerativnih bolesti

Iako je za veliki broj bolesti klinički spektar relativno jasan, za mnoge od njih otkrivaju se nove kliničke osobenosti. Tako je kod obolelih sa Parkinosnovom bolesću započeto testiranje autonomnih poremećaja, koji će osim kliničkih i elektrofizilloških testova biti bazirani i na specifičnim scintigrafskim metodama (MIBG-I-131)
Analiza neuropsihijatrijskih poremećaja u okviru Parkinsonove bolesti, kao i praćenje stepena kongitivnog i bihejvioralnog propadanja deo je našeg istraživanja.
Praćenje učestalosti i specifičnosti neuropsihijatrijskih poremećaja u okviru Wilsonove bolesti, esencijalnog tremora i cerebelarnih ataksija je takodje u toku.

(3) Neurofiziološke studije

Analiza tremora i njegovih elektrofizioloških specifičnosti, istraživanja TMS-a u pokušaju objašnjenja pojedinih bolesti nevoljnih pokreta, kao i analiza posturalnih mehanizama i specifičnosti hoda u bazičnim uslovima i uslovima motornih i kognitivnih zadataka započeti su u okviru laboratorija za kliničku i eksperimentalnu neurofiziologiju.

(4) Istraživanje lekova i njihove efikasnosti

Procena efikasnosti botulinskog toksina u prospektivnim studijama u lečenju sijaloreje, spazmodične disfonije, spastičnosti kako bi se potvrdila njegova efikasnost i u ovim indikacijama deo su istraživanja koja se obavljaju.

(5) Epidemiološke studije

Velike populacine studije koje se tiču prevalne redjih bolesti (RLS) započete su u saradnji sa Jedinicom za neuroepideiologiju i Prof. T. Pekmezović.

(6) Baze podataka i video biblioteka, biblioteka DNK

Priprema specifičnih baza podataka sa detaljnom kliničkom evaluacijom obolelih od više bolesti nevoljnih pokreta, kao i DNA biblioteka  koja će biti osnova za mnogo planirana istraživanja formirana je na odeljenju, kao i video bilblioteka sa slučajevima od propedevtičkog i edukativnog značaja. Iako ne spada u istraživačku delatnost čini osnovu za njeno ostvarivanje.

(7) Imidžing

Procena struktuirnih specifičnosti nekih bolesti (npr. Wislonove bolesti) i do sada su bili tema naših interesovanja. Sa razvojem mogućnosti i novih tehnologija omogućeno nam je da pratimo anatomske spcifičnosti pojedinih entiteta i podentiteta (voxel based morfometrija), kao i strukturnu i funkcionalnu celovitost pojedinih struktura  (DAT scan) u degenerativnim bolestima.

(8) Paremhimski EHO

Dostupna mogućnost praćenja intracerebralnih struktura neinvazivnom metodom, omogućila nam je uvid u stanje pojedinih struktura u, i van moždanog stabla, kao i njegovu korelaciju sa brojnim kliničkim parametrima degenerativnih bolesti.
Dosadašnja istraživačka aktivnost ima za rezultat značajan broj stručnih radova objavljenih u eminentnim stučnim časopisima, kao i zapaženo učešće članova našeg tima na stručnim sastancima u zemlji i inostranstvu, uključujući i predavanja po pozivu na najvažnijim naučnim skupovima u svetu. Uloženi trud je rezultirao uspostavljanjem naučne saradnje sa brojnim, sličnim ustanovama u svetu što omogućava primenu najsavremenijih metoda u dijagnostikovanju i lečenju naših bolesnika. U sklopu istraživačke aktivnosti obavlja se i obuka buduće generacije kliničara-istraživača, a poseban napor se ulaže u iznalaženju mogućnosti edukovanja naših članova u najrazvijenim centrima u svetu u cilju praćenja i usvajanja savremenih naučnih dostignuća iz ove oblasti.

 

Ko je online

Imamo 24 gostiju na mreži

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi u periodu od 1981. do 2016.

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.