VI odeljenje: Odeljenje za epilepsije i poremećaje spavanja

Odeljenje za epilepsije pruža zdravstvenu uslugu bolesnicima sa epilepsijomi poremećajima spavanja i nudi savremeni medicinski tretman u cilju sveobuhvatne pomoći ovim bolesnicima. Kod bolesnika sa epilepsijom težište rada je na pouzdanoj dijagnostici, iznalaženju optimalnuih terapijskih postupaka,utvrđivanju postojanja i lečenja pridruženih poremećaja, kao i psihosocijalnoj podršci sa elementima resocijalizacije, sve sa ciljem ukupnog poboljšanja kvaliteta njihovog života.

U sklopu Odeljenja funkcionišu 2 kabineta:

  • Kabinet za elektroencefalografiju (Šef: Doc. dr Nikola Vojvodić)
  • Kabinet za Video-EEG telemetriju (Šef: Ass. dr Aleksandar Ristić)

Odeljenje za epilepsije i poremećaje spavanja u svojoj delatnosti objedinjuje visoko profilisane metode kakve su rutinski video-EEG i dugotrajna video-EEG telemetrija. Dajemo kratki opis metoda ovog odeljenja:

1) Dugotrajno video-EEG nadgledanje (video-EEG telemetrija) je postupak sinhronog snimanja bihejvioralnog aspekta epileptičnih napada (video i audio tehnologijom) i registrovanja električne aktivnosti mozga tokom istih (EEG-om). Obučeno osoblje u Centru testira sposobnosti bolesnika da odgovore na zadatke iz specifičnih testova zadatih tokom i neposredno posle napada. Registracija dugotrajnim video-EEG nadgledanjem je višednevna i obavlja se u specifičnim uslovima redukcije ili obustave antiepileptičkih lekova. Visoka stručnost i profesionalni odnos osoblja Centra u cilju je sprečavanja komlikacija, povreda i nesrećnih slučajeva u toku ove organizaciono visoko zahtevne metode.

2) Iktalni SPECT (Single photon emission computed tomography) je kadrovski i tehnički zahtevna metoda i podrazumeva dobro koordinisanu aktivnost osoblja u Centru (EEG tehničara i lekara). Procedura se obavlja injektiranjem radiaktivnog 99mTc-HMPAO (Hexamethylpropylene amine oxime) bolesniku na samom početku epileptičnog napada, a u sklopu dugotrajnog video-EEG nadgledanja (video-EEG telemetrije). Posle administracije radioaktivnog liganda obavlja se akvizicija na dvoglavoj gama kameri. Metoda sadrži najzahtevnije principe savremene profesije, iziskuje imperativ da se obezbedi puna sigurnost bolesnika, ali i osoblja koje je u kontaktu sa radiaktivnim materijalom.

3) Epileptološki konzilijum („Seizure conference“) redovna je jednonedeljna multidisciplinarna konsultacija lekara eksperata (neurolozi-epileptolozi, neurohirurzi, specijalisti nuklearne medicine, neuroradiolozi, neuropsiholozi, psihijatri i socijalni radnici) čiji je cilj razmatranje pojedinačnih slučajeva bolesnika sa epilepsijom i određivanje preporuka o daljem lečenju (hirurškim resektivnim procedurama, neurostimulatorima, farmakoterapijskim merama). Bolesnici su prethodno detaljno ispitani rafinisanim dijagnostičkim metodama dostupnim u Centru za epilepsije Klinike za neurologiju.

Bolesnik se upućuje na naše odeljenje preko specijalističke ambulante poliklinike Kliničkog Centra Srbije Prof Dr D, Sokić (ambulanta na Klinici za neurologiju, sredom od 10,30 do 15 satii), Doc. Dr N. Vojvodić (ambulanta u Poliklinici četvrtkom od 8 do 15 sati), i; Dr A. Ristić (ambulanta na Klinici za neurologiju, ponedeljkom od 8 do 15 satii), kao i ambulanti dr M. Ercegovca i dr I. Berisavac.

Članovi Odeljenja za epilepsije i poremećaje spavanja:

  • Prof. Dr Dragoslav Sokić, načelnik odeljenja
  • Doc. Dr Nikola Vojvodić
  • Doc. Dr Aleksandar Ristić
  • Dr Maša Kovačević
  • Dr Tijana Đukić
  • Mr sci. Aleksandra Parojčić, spec. med. psihologije

Glavna sestre odeljenja: v.m.s. Bojana Tadić
Glavna sestra Kabineta za Video-EEG telemetriju: v.m.s. Slađana Kojić

 

Ko je online

Imamo 28 gostiju na mreži

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi u periodu od 1981. do 2016.

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.