Home O klinici Organizacija Stacionar IV odeljenje Kabinet za evocirane potencijale i eksperimentalnu kliničku neurofiziologiju
Kabinet za evocirane potencijale i eksperimentalnu kliničku neurofiziologiju

JEDINICA ZA EVOCIRANE POTENCIJALE

Evocirani potencijali (EP) su elektrofiziološka metoda kojim se ispituje funkcionalni integritet pojedinih nervnih struktura. Stimulisanjem različitih senzornih sistema i registrovanjem izazvanih električnih odgovora iznad odgovarajućih regiona kore mozga i kičmene moždine. Prema testiranom senzornom modalitetu, razlikuju se vizuelni (VEP), auditivni (AEP) i somatosenzorni evocirani potencijali (SEP). EP se ubrajaju u neinvazivne neurofiziološke metode koji su jednostavni za izvođenje i imaju visok stepen senzitivnosti za određene dijagnoze i u kliničkoj praksi se najčešće koriste za topografsku lokalizaciju promene uslovljene lezijom somatosenzornog puta, disfunkcije vizuelnog puta, naročito kod pacijenata sa dijagnozom multiple skleroze i demijelizacionih oboljenje centralnog nervnog sistema i različitim poremećajima auditivnog sistema. Takođe se mogu koristiti za dokazivanje subkliničkih lezija i određivanje prognostičkog ishoda pacijenata sa dijagnozom kome i kao dodatna metoda dijagnoze moždane smrti.

U kabinetu za EP Poliklinike KCS obavljaju se pregledi indikovani od strane neurologa za pacijente hospitalizovane na Klinici za neurologiju KCS, kao i lekara drugih specijalnosti iz Beograda i DZ i/ili KC iz drugih gradova Srbije, uz predhodni neurološki pregled i konsultaciju neurologa Polikliničke službe na telefon 011/366-3409. Ambulanti pregledi su indikovani od strane neurologa, ortopeda, neurohirurga, oftalmologa i otorinolaringologa.

Tumačenje EP pregleda obavljaju Prof dr N. Dragašević Mišković (šef kabineta) i Ass. dr Aleksandra Kačar, uz asistenciju VMS Emine Herceg (glavna sestra kabineta) i VMS Slađane Basare.

Obaveštenje za pacijente: Savetuje se da na EMNG pregled pacijent dođe čist, bez nanošenja bilo kakvih kozmetičkih preparata na kožu, oprane kose, da predhodno doručkuje i da obavezno uzme svoju redovnu terapiju. Kod pacijenata koji imaju dioptriju, savetuje se da ponesu korekciju – naočare. Kod pacijenata koji imaju konduktivno oštećenje sluha, savetuje se da predhodno uradi audiogram i CT i/ili MR endokranijuma.

Obaveštenje za lekare: Indikacije za obavljanje EMNG pregleda postavljaju lekari Klinike za neurologiju KCS. Indikacije lekara drugih specijalnosti (neurohirurzi, fizijatri, ortopedi), treba korelirati se postojećim pozitivnim neurološkim nalazom (patološki nalaz), posebno ukoliko se sumnja na demijelizaciono oboljenje CNS, kompresivne promene kičmene moždine ili ekspanzivnu promenu CNS, posebno u pontocerebelarnom uglu.

JEDINICA ZA KLINIČKU I EKSPERIMENTALNU NEUROFIZIOLOGIJU

Laboratorija za eksperimentalnu kliničku neurofiziologiju u okviru Klinike za neurologiju KCS bavi se ispitivanjima neurodegenerativnih bolesti, kao sto su Parkinsonova bolest, spinocerebelarne ataksije, distonije, nasledne bolesti motornog neurona ili vaskularna oboljenja mozga sa lezijama bele mase i hroničnim ishemijama kod okluzivnih bolesti malih krvnih sudova.

Ove neurodegenerativne bolesti karakterišu sa kako motornim tako i nemotornim ispoljavanjima, kognitivnim poremećajima, poremećajima pažnje i spavanja, a istraživanja su vezana za pokret, poremećaje pokreta, mehanizme motorne kontrole i propriocepcije i karakteristike hoda i narušenog obrasca hoda i ravnoteže.

Pažnja je usmerena na međusobne uticaje pojedinih kliničkih karakteristika, klasifikovanje kliničkih elektrofizioloških ispoljavanja odnosno izmena kod takvih pacijenata, uz uporedno praćenje kliničkih skala i pokazatelja. Takođe, pažnja je usmerena na elektrofiziološke karakteristike aktivnosti CNS, kortikalnih i perifernih mehanizama kod ovakvih poremećaja i na mogucnost razvijanja proverljivih dijagnostičkih testova i definisanje dodatnih dijagnostičkih kriterijuma koji bi se kod ovih poremećaja aplikovali u ranoj fazi bolesti u cilju oporavka narušenih funkcija, određivanju daljeg toka lečenja i preveniranju komplikacija osnovne bolesti.

U Laboratoriji se koristi savremena istrazivačka oprema za istraživanje tremora, istraživanje hoda i ravnoteže, merenja karakteristika pokreta, stimulaciju i posmatranje odgovora CNS uz pomoć transkranijalne magnetne stimulacije.

Pored saradnika Klinike za neurologiju, dr Nataše Dragašević Mišković, Ass. dr Igora Petrovića, Ass. dr Aleksandre Kačar, u radu Laboratorije uključeni su i saradnici Laboratorije za neurofiziologiju Instituta za medicinska istraživanja, dr Saša Radovanović, dr Saša Filipović, dr Nikola Kresojević, kao i saradnici drugih istraživačkih organizacija. Istraživanja se odvijaju u okviru projekata iz programa Osnovnih istraživanja Ministarstva nauke, kao i u okviru nekoliko međunarodnih projekata, a u Laboratoriji se izvode i istraživanja u okviru postdiplomskih studija mladih saradnika.

Osoblje kabineta čine:

  • Prof. dr Nataša Dragašević Mišković, šef kabineta
  • Doc. dr Igor Petrović
  • Dr Nikola Kresojević
  • Dr sci. Saša Radovanović (spoljni saradnik)
 

Ko je online

Imamo 29 gostiju na mreži

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi u periodu od 1981. do 2016.

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.