Upravnici
Profesor dr Laza Stanojević

Profesor dr Laza Stanojević (1861-1951), rođen je u Somboru 1861. a umro u Sremskoj Kamenici 1951. godine. Sa dužnosti upravnika Duševne bolnice Stenjevac, kraj Zagreba, došao je za prvog direktora novoosnovane Klinike za duševne i živčane bolesti Medicinskog fakulteta u Beogradu, 10. oktobra 1923. godine.

 
Akademik Profesor Dr Vladimir F. Vujić

Akademik Profesor Dr Vladimir F. Vujić (1894-1953),rođen je 1894. go­dine u Beogradu, u građanskoj porodici. Medicin­ske studije započeo je u Parizu 1913. godine, ali je brzo prešao u Beč. Zadojen patriotizmom, ušestvovao je kao dobrovoljac u balkanskim ratovima i Prvom svetskom ratu. Ceo Prvi svetski rat proveo je u vojsci kao medicinar. Povlačio se sa srpskom vojskom preko Albanije u Grčku. Po završetku rata otišao je u Prag, gde je 1923. godine dovršio studije. Uspešno je ovladao nemačkim, francuskim i češkim, a u manjoj meri italijanskim i grčkim jezikom. Prof. dr Vladirnir F. Vujić je studirao medicinu u Parizu i Pragu, a specijalizaciju neurologije i psihijatrije završio 1925. godine u Beču na Klinici profesora dr Wagner-Jauregg-a, dobitnika Nobelove nagrade za medicinu, za piretoterapiju progresivne paralize, 1927. godine.

 
Profesor dr Uroš Jekić

Profesor dr Uroš Jekić (1896-1980),rođen 19. decembra 1896. godine u selu Paklenju, nedaleko od Raške. U rodnom mestu završio je osnovnu školu, a u Beogradu šest razreda gimnazije. Ratni vihor odneo je učenika Jekića preko bespuća Albanije u Francusku, gde je, zajedno sa grupom izbeglih učenika iz Srbije, završio sedrni i osmi razred gimnazije i maturu. Studije medicine započeo je u Bordou odmah posle položene mature. Diplomirao je 1923. godine.

 
Akademik Profesor Dr Jovan D. Ristić

Akademik Profesor Dr Jovan D. Ristić (Beograd, IX 1912- 2001), lekar, specijalista neuropsihijatar; diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Beogradu gde je završio i specijalizaciju; bio je redovan je profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, najbliži saradnik i direktni naslednik profesora dr Vladimira Vujića. Školovao se u Parizu (1941. godine u bolnici Salpetrier), Londonu (gde je proučavao elektroencefalografiju), Beču (Universit /its Nervenklinik) i Sjedinjenim američkim državama; Prof. Jovan Ristić je perfektno vladao sa ova tri jezika.

 
Profesor dr Srboljub Stojiljković

Profesor dr Srboljub Stojiljković (1922-1974), rođen je 1922. godine u selu Dubnica kraj Vranja, od majke domaćice i oca učitelja. Osnovnu školu je završio u mestu rođenja, a gimnaziju u Skoplju. Na Medicinski fakultet se upisao 1940. godine kao stipendista Ministarstva vojske i mornarice. Za vreme okupacije radio je kao medicinar-volonter. U vojsci je od 1944. do 1946., kada biva demobilisan da bi nastavio studije. Godine 1949. završava studije medicine u Beogradu radeći tri godine u svojstvu demonstratora na fiziologiji. Na Neuropsihijatrijsku kliniku stupa 1950., a specijalistički ispit polaže 1954. sa odličnom ocenom. Iste godine postaje asistent, 1957. docent, 1964. vanredni, a 1969. redovni profesor, kada je postavljen za šefa psihijatrijskog odeljenja i biran za prodekana Medicinskog fakulteta. Direktor je Neuro­psihijatrijske klinike od 1972. i reizabran u zvanje prodekana Medicinskog fakulteta. Osnivač je Instituta za alkoholizam i njegov direktor do kraja života. Pod njegovim rukovodstvom ova institucija je postigla veliki ugled u zemlji i u inostranstvu. Ima velike zasluge za usavršavanje nastave na Katedri neuropsihijatrije. U nastavničkom radu je demonstrirao izvanredne pedagoške sposobnosti u teorijskoj i praktičnoj nastavi. U pocetku je ravnomerno participirao i u neurologiji i u psihijatriji, da bi se vremenom intenzivnije bavio psihijatrijom i stekao ugled jednog od najprominentnijih psihijatara bivše Jugoslavije.

 
Prof dr Sci. med Dr Maksim Šternić

Prof dr Sci. med Dr Maksim Šternić (1921-1999), rođen 1921. godine. u Beogradu na Varoš kapiji, u delu grada koji je do kraja života najviše voleo i kome se u pojedinim teškim životnim trenucima uvek vraćao. Potiče iz čestite stare gradske porodice u kojoj su tri generacije unazad rođene u Beogradu. U rodnom gradu je završio osnovnu školu "Kralj Petar Prvi" i Prvu mušku gimnaziju. U ranoj mladosti je razvio niz pozitivnih osobina koje je negovao kroz dalji život, tako da je stasao u veoma zrelu, odlučnu i hrabru ličnost. Studije medicine je upisao 1940.godine ali ih je posle samo godinu dana prekinuo zbog početka rata. Nastavio ih je tek 1945.godine, nakon oslobođenja zemlje.

 
Prof Dr Sci. med Dr Jakov Smodlaka

Prof Dr Sci. med Dr Jakov Smodlaka (9. IV 1922, Beograd - 3. XI 1984) u Beogradu je završio osnovnu školu i gimnaziju. Medicinski fakultet je upisao 1940. godine u Beogradu, a studije je nastavio 1945. godine, posle rata.Godine 1942. i 1943. je boravio u Italiji kao prinudno iseljen iz Dalmacije. U prvoj polovini 1944. godine je stupio u Narodno Oslobodilačku Borbu. Studije medicine je zavšio 1945. godine u Beogradu. Na IV Internoj klinici je započeo specijalizaciju iz interne medicine. Aprila 1952. godine je upućen za šefa internog odeljenja u Peći, a zatim je do kraja 1953. godine bio upravnik Bolnice u Đakovici. Specijalizaciju iz neuropsihijatrije je započeo januara 1954. godine kao lekar Neuropsihijatrijske klinike u Beogradu, a specijalistički ispit je položio sa odličnim uspehom aprila 1959. godine.

 
Profesor Dr Sci. Dr Lević M. Zvonimir

Profesor Dr Sci. Dr Lević M. Zvonimir je rođen u Vrnjačkoj Banji, 4. VIII 1936. godine. Diplomirao na Medicinskom fakuletu u Beogradu (1961), specijalista za neuropsihijatriju (1967), redovni profesor neurologije (1987). Magistrirao je sa radom "Neurofiziološki aspekti dejstva neuroleptika i antiparkinsonih lekova", 1973. godine. Doktorirao ("Kriterijumi za procenu stepena malignosti multipole skleroze") na Medicinskom fakultetu u Beogradu (1975). Posebno je izučavao probleme multiple skleroze i epilepsija. Bio je na usavršavanju u National Hospital for neurologic diseases Queen Square u Londonu (šest meseci tokom 1976.) gde je izučavao imunologiju multiple skleroze.

 
Akademik Profesor Dr Vladimir S. Kostić

Akademik Profesor Dr Vladimir S. Kostić (1953), redovni profesor neurologije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, član Srpske akademije nauka i umetnosti, direktor Klinike za neurologiju Kliničkog centra Srbije, usredsređuje svoje stručno-naučne interese na degenerativne bolesti CNS-a, pre svega etiopatogenezu i lečenje.

Medicinski fakultet u Beogradu završio je 1978. godine. Specijalistčki ispit iz neuropsihijatrije položio maja 1985. godine. Poslediplomske studije na Centru za multidisciplinarne studije Univerziteta u Beogradu (smer Neurobiologija) završava 1980. godine odbranom magistarske teze In vitro izučavanje energentskog stanja kapilara mozga. Doktorsku disertaciju Izucavanje metabolizma prostaglandina u ishemiji mozga odbranio je 1986. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

 


Ko je online

Imamo 27 gostiju na mreži

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi u periodu od 1981. do 2016.

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.